ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2019 USACFC Championships WS

2019 USACFC Championships

Pennsylvania

WS Final Results

 

WS Pool #1 A

    BU   DU   MSU   UCB   UCONN   URI   USMA   UTK   WM 
 BU Rosenthal, Tess   X   4   V5   V5   V5   1   4   V5   V5 
 DU Muhammad, Dahrah   V5   X   V5   3   V5   0   1   V5   2 
 MSU Schwartz, Ayla   2   1   X   0   V5   2   1   2   V5 
 UCB Lum, Lotus   4   V5   V5   X   V5   0   3   V5   V5 
 UCONN Martinez, Michelle   1   1   1   3   X   1   0   V5   3 
 URI Innes-Gold, Annie   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 USMA Sharpsten, Taylor   V5   V5   V5   V5   V5   1   X   V5   V5 
 UTK Creveling, Kathryn   2   1   V5   0   0   0   1   X   1 
 WM Myers, Madeline   1   V5   1   1   V5   0   3   V5   X 

 

WS Pool #1 B

    BU   DU   MSU   UCB   UCONN   URI   USMA   UTK   WM 
 BU Foster, Caroline   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 DU Shellenberger, Jeanna   2   X   3   V5   V5   V5   1   V5   V5 
 MSU Ropp, Mollie   2   V5   X   0   2   V5   0   V5   1 
 UCB LaRoche, Kasha   1   3   V5   X   V5   V5   4   V5   2 
 UCONN Montoya, Avja   0   0   V5   0   X   2   0   V5   2 
 URI Thompson , Lauren    0   1   1   1   V5   X   1   V5   3 
 USMA Schroeder, Helen   3   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   4 
 UTK Ayala, Kassandra   0   0   4   2   2   3   2   X   2 
 WM Aiken, Riley   0   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X 

 

WS Pool #1 C

    BU   DU   MSU   UCB   UCONN   URI   USMA   UTK   WM 
 BU Slutsky, Heather   X   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5 
 DU Kamireddi, Neha   2   X   2   2   V5   V5   2   V5   3 
 MSU Doss, Emily   4   V5   X   0   V5   V5   0   0   V5 
 UCB Emanuel, Katie    V5   V5   V5   X   V5   V5   2   V5   V5 
 UCONN Byrne, Ella   0   3   2   0   X   2   1   0   1 
 URI Taft , Emily ,
Gregson , Hannah 
 1   3   2(2)   1   V5(2)   X   3   V5   V5 
 USMA Peace, Callie   4   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UTK Donnelly, Lexi   1   2   V5   1   V5   0   0   X   1 
 WM McCants, Mary   1   V5   3   1   V5   4   4   V5   X 

 

WS Pool #2 A

    BMC   DART   IUFC   NAVY   SC   UCSB   UF   UMICH 
 BMC Hagar, Natalie,
Cleary, Melia 
 X   1   0(2)   2(2)   1   1   3   0 
 DART Royce, Katherine   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 IUFC Chio, Megan   V5   1   X   1   1   V5   V5   0 
 NAVY Faux, Anna   V5   1   V5   X   V5   V5   V5   2 
 SC House, Zoe   V5   4   V5   4   X   V5   1   2 
 UCSB Truong, Vivien   V5   3   3   0   4   X   1   0 
 UF Su, Lai Jing   V5   2   4   4   V5   V5   X   3 
 UMICH Grody, Emmie   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   X 

 

WS Pool #2 B

    BMC   DART   IUFC   NAVY   SC   UCSB   UF   UMICH 
 BMC Folke, Callie   X   1   3   1   2   V5   4   0 
 DART Ryu, Leah   V5   X   V5   1   4   V5   1   1 
 IUFC Luecht, Katie   V5   0   X   3   4   4   0   0 
 NAVY Merrill, Sarah   V5   V5   V5   X   V5   V5   3   V5 
 SC Jordan, Claire   V5   V5   V5   4   X   3   4   0 
 UCSB Smith, Kahlo   3   3   V5   4   V5   X   2   2 
 UF Su, Lai Mei   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 UMICH Endres, Naomi   V5   V5   V5   3   V5   V5   4   X 

 

WS Pool #2 C

    BMC   DART   IUFC   NAVY   SC   UCSB   UF   UMICH 
 BMC Bradley, Allegra   X   V5   4   1   V5   2   2   1 
 DART Khan, Attya   1   X   V5   1   V5   4   0   3 
 IUFC Sorg, Kate   V5   4   X   V5   1   V5   V5   4 
 NAVY Heath, Raven   V5   V5   1   X   V5   V5   4   V5 
 SC Williams, Lyric,
Calegari, Colette 
 4   3   V5   1   X   2(2)   2   4(2) 
 UCSB Ross, Vivian   V5   V5   3   3   V5   X   1   3 
 UF Pauline, Makenzie,
Crews, Christy 
 V5   V5(2)   2   V5   V5(2)   V5   X   4(2) 
 UMICH Schenk, Karson   V5   V5   V5   1   V5   V5   V5   X 

 

WS Pool #3 A

    GTU   GWU   RIT   TCNJ   UCHI   UMASS   UNH   UTFC   UWMAD 
 GTU Barrera, Gabriela   X   4   3   0   2   1   -   0   V5 
 GWU Badham, Layston   V5   X   V5   2   V5   3   -   2   V5 
 RIT Crouch, Evangeline   V5   0   X   V5   4   V5   -   V5   V5 
 TCNJ Bridges, Kristin    V5   V5   2   X   V5   V5   -   4   V5 
 UCHI Fan, Julie   V5   3   V5   3   X   V5   V5   4   4 
 UMASS Green , Madeline   V5   V5   4   1   4   X   -   1   3 
 UNH Howard, Emma,
[none] 
 -   -   -   -   0   -   X   -   - 
 UTFC Bennett, Avery   V5   V5   3   V5   V5   V5   -   X   V5 
 UWMAD Ellis, Louisa   3   4   4   2   V5   V5   -   0   X 

 

WS Pool #3 B

    GTU   GWU   RIT   TCNJ   UCHI   UMASS   UNH   UTFC   UWMAD 
 GTU Lovell, Abigail   X   1   2   V5   1   V5   V5   V5   V5 
 GWU Yoo, Donna   V5   X   V5   V5   1   V5   V5   3   V5 
 RIT Kane, Emily   V5   0   X   0   V5   1   V5   V5   V5 
 TCNJ Sinha, Priya   4   4   V5   X   0   V5   V5   4   V5 
 UCHI Constant, Victoria   V5   V5   3   V5   X   V5   0   V5   V5 
 UMASS Green, Rachel   3   2   V5   4   4   X   V5   V5   V5 
 UNH Kholmanskikh, Valeriia   4   1   2   3   V5   3   X   V5   V5 
 UTFC Sun, Qianyue   2   V5   4   V5   1   4   3   X   V5 
 UWMAD Rasmussen, Kate   2   0   2   3   2   2   3   3   X 

 

WS Pool #3 C

    GTU   GWU   RIT   TCNJ   UCHI   UMASS   UNH   UTFC   UWMAD 
 GTU Baylor, Solveig   X   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5   V5 
 GWU Kent, Jenna   2   X   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5 
 RIT Ohashi, Jax   3   1   X   3   0   V5   4   V5   3 
 TCNJ Edwards, Rachel   0   0   V5   X   V5   3   1   4   V5 
 UCHI Yamamoto, Naomi   V5   3   V5   4   X   V5   V5   3   V5 
 UMASS Chiang, Melody   2   0   4   V5   2   X   V5   3   2 
 UNH Brough, Aiyana   0   0   V5   V5   0   4   X   3   V5 
 UTFC Listiak, Amanda,
Pruitt, Jadie 
 1(2)   V5   4   V5   V5   V5(2)   V5   X   V5 
 UWMAD Holten, Maddie   2   1   V5   2   1   V5   2   4   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough