ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2019 USACFC Championships MS

2019 USACFC Championships

Pennsylvania

MS Final Results

 

MS Pool #1 A

    BU   CLEM   CMU   NAVY   NU   RU   UCB   UCHI   UCSB   UMASS   UWMAD   VT 
 BU Chaudhry, Raj   X   0   V5   3   V5   1   V5   V5   2   V5   0   V5 
 CLEM Mellone, Carlo   V5   X   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   4   V5   V5 
 CMU Liu, Yizhe   2   0   X   0   2   0   V5   V5   4   3   V5   2 
 NAVY Henderson, James   V5   3   V5   X   V5   2   V5   V5   3   3   V5   V5 
 NU Kepertis, George   4   2   V5   0   X   3   V5   V5   V5   2   V5   V5 
 RU Choi, Warren   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCB Sethi, Vishal   2   2   1   1   2   1   X   V5   1   3   1   4 
 UCHI Caleb, Sussman   0   2   2   0   2   0   2   X   3   1   V5   3 
 UCSB McMahon, Chris   V5   4   V5   V5   4   0   V5   V5   X   4   V5   V5 
 UMASS Mahoney, Donal   4   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UWMAD Fernandez, Joseph   V5   1   3   3   3   3   V5   4   3   2   X   V5 
 VT Ruban, Misha   4   3   V5   3   4   0   V5   V5   0   3   3   X 

 

MS Pool #1 B

    BU   CLEM   CMU   NAVY   NU   RU   UCB   UCHI   UCSB   UMASS   UWMAD   VT 
 BU Koenig, Jonathan   X   2   2   3   0   2   3   V5   2   V5   1   V5 
 CLEM Jardim, Kyle   V5   X   3   V5   4   3   V5   V5   V5   V5   V5   1 
 CMU Marr, Clayton   V5   V5   X   0   4   0   0   3   V5   V5   3   V5 
 NAVY Keefer, Sebastian   V5   3   V5   X   V5   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 NU Martineau, Alexis   V5   V5   V5   0   X   3   V5   4   3   V5   V5   V5 
 RU Natanov, David   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   4   V5   V5   V5 
 UCB Wang, Alex   V5   1   V5   1   1   2   X   V5   2   4   V5   V5 
 UCHI Keene, Paul   0   2   V5   1   V5   1   4   X   1   V5   V5   3 
 UCSB Marquez, Jeremy   V5   1   3   0   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UMASS Mclaughlin, Bobby   2   3   2   1   2   0   V5   4   0   X   V5   V5 
 UWMAD Zeinemann, Nicholas   V5   4   V5   1   1   2   1   4   3   4   X   V5 
 VT McGrath, Max   4   V5   1   2   1   3   0   V5   3   3   0   X 

 

MS Pool #1 C

    BU   CLEM   CMU   NAVY   NU   RU   UCB   UCHI   UCSB   UMASS   UWMAD   VT 
 BU Lynch, Alex   X   2   V5   V5   2   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CLEM Kellner, Taylor   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CMU Kufro, Justin   1   2   X   4   0   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5 
 NAVY Meacham, Chris   3   4   V5   X   4   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 NU Bass, Vincent   V5   1   V5   V5   X   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5 
 RU Jacobson, Kyle   V5   4   2   V5   4   X   V5   V5   1   V5   V5   V5 
 UCB Leong, Nathaniel,
Monical , Wayne 
 4(2)   2(2)   4   0(2)   1   2   X   V5   3(2)   V5   0   V5 
 UCHI Kniznik, Sean   2   1   1   0   3   0   1   X   3   2   4   V5 
 UCSB Vandinh, Quan,
McGhee, Michael 
 4   1   V5   2   V5(2)   V5   V5(2)   V5   X   V5(2)   V5(2)   V5 
 UMASS Grosner, Jacob   4   3   2   0   1   3   3   V5   3   X   V5   V5 
 UWMAD Tarpey, Quinn   2   1   4   2   4   0   V5   V5   4   3   X   3 
 VT Harding, Wallace   2   0   0   0   1   1   1   1   0   1   V5   X 

 

MS Pool #2 A

    DEN   GWU   IUFC   LU   SBUFC   TCNJ   TUFTS   UCONN   UF   UR   URI   USMA   WM 
 DEN Lu, Charlie   X   4   3   V5   2   4   2   2   V5   V5   V5   2   V5 
 GWU DiMolfetta, David   V5   X   0   V5   4   V5   2   V5   V5   V5   V5   0   0 
 IUFC DeCesaris, Charles   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5 
 LU Liakos, Jared   2   1   0   X   1   4   3   2   2   2   3   0   0 
 SBUFC Doctor, Zachary   V5   V5   1   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5 
 TCNJ Chiu, Ryan   V5   3   4   V5   4   X   1   2   V5   V5   V5   3   1 
 TUFTS Conroy , Johnathan    V5   V5   3   V5   4   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCONN Friebus, Andres   V5   2   1   V5   1   V5   4   X   V5   V5   V5   V5   3 
 UF Jutras, Daniel   4   4   V5   V5   2   2   1   2   X   0   V5   1   V5 
 UR Rowntree, Brian   2   3   3   V5   3   3   0   2   V5   X   V5   3   3 
 URI Romoff , Robert   0   1   1   V5   2   1   1   1   1   3   X   1   3 
 USMA Papa, Christopher   V5   V5   4   V5   V5   V5   3   4   V5   V5   V5   X   V5 
 WM Pressendo, Steven   3   V5   2   V5   4   V5   2   V5   2   V5   V5   2   X 

 

MS Pool #2 B

    DEN   GWU   IUFC   LU   SBUFC   TCNJ   TUFTS   UCONN   UF   UR   URI   USMA   WM 
 DEN Timmins, Daniel,
Adhikari, Anubhav 
 X   V5   4   V5(2)   1   2   3   V5   V5   V5   V5   3   V5 
 GWU Alfadl, Khaled   4   X   3   V5   V5   1   3   V5   V5   V5   0   0   4 
 IUFC Richmond, Mark   V5   V5   X   V5   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 LU Hojon, Josiah   0   4   1   X   3   V5   0   0   0   4   4   0   2 
 SBUFC Breton, Maxime   V5   3   V5   V5   X   V5   2   V5   4   V5   V5   4   V5 
 TCNJ Martinez, Jordan   V5   V5   1   2   3   X   1   4   1   3   V5   0   0 
 TUFTS Minoff, Johnathan    V5   V5   2   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   2   V5 
 UCONN Cheng, Brandon   3   3   2   V5   1   V5   0   X   0   V5   V5   0   2 
 UF Lu, Victor   4   4   3   V5   V5   V5   2   V5   X   4   V5   3   V5 
 UR Kasser, Dustin   2   2   2   V5   2   V5   1   3   V5   X   V5   1   0 
 URI Vrabel , Calvin    1   V5   1   V5   3   4   0   4   1   0   X   2   4 
 USMA Webb, William   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 WM Catlett, Robert   4   V5   4   V5   1   V5   0   V5   3   V5   V5   4   X 

 

MS Pool #2 C

    DEN   GWU   IUFC   LU   SBUFC   TCNJ   TUFTS   UCONN   UF   UR   URI   USMA   WM 
 DEN Tallman, Dylan   X   V5   V5   -   V5   V5   V5   1   1   V5   V5   3   3 
 GWU Yan, Alexander   2   X   1   -   1   1   0   1   0   2   2   1   1 
 IUFC Garg, Spandan   2   V5   X   -   1   V5   V5   2   2   V5   V5   V5   V5 
 LU [none]   -   -   -   X   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 SBUFC Szigeti, Alec   1   V5   V5   -   X   V5   V5   V5   4   V5   V5   1   V5 
 TCNJ Nukala, Shyam   1   V5   2   -   0   X   V5   1   V5   4   V5   2   4 
 TUFTS Tobia Jr., Geoffrey   1   V5   3   -   2   2   X   2   1   V5   1   0   2 
 UCONN Lozada-Rodriguez, Gabriel   V5   V5   V5   -   3   V5   V5   X   3   V5   V5   V5   V5 
 UF Milocco, Dominick,
Patel, Jeet 
 V5(2)   V5   V5   -   V5   4(2)   V5(2)   V5(2)   X   V5   V5   V5   V5(2) 
 UR Pascucci, Nicholas   4   V5   3   -   0   V5   4   0   1   X   V5   1   0 
 URI Hamel, Gavin,
McGlaughlin , Greg 
 4   V5   3   -   0   1   V5(2)   0(2)   4   0   X   2   V5 
 USMA Thompson, Seth   V5   V5   0   -   V5   V5   V5   2   4   V5   V5   X   V5 
 WM Bachman, Daniel   V5   V5   4   -   4   V5   V5   2   0   V5   0   0   X 

 

MS Pool #3 A

    CU   DART   GTU   MSU   PFA   RIT   UMBC   UMICH   UNH   USC   UTFC   UTK   UVA 
 CU Schwartz, Michael   X   1   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   3   2   4   2 
 DART Wolfe-McGuire, William   V5   X   4   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   1   V5   V5 
 GTU Langan-Marmur, Jonah   4   V5   X   V5   V5   3   V5   1   V5   4   2   0   2 
 MSU Buechler, Tim   V5   2   0   X   V5   V5   4   3   V5   3   0   V5   0 
 PFA Swierzewski, Tomasz   2   1   2   2   X   4   1   1   V5   4   0   V5   V5 
 RIT Mehrotra, Anant   4   1   V5   0   V5   X   V5   4   V5   V5   3   2   V5 
 UMBC Gibson, Andrew   3   0   2   V5   V5   1   X   2   V5   0   0   0   3 
 UMICH Zipper, Zach   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   2   V5   3 
 UNH Connors, Ralph   1   0   2   3   2   1   1   2   X   2   3   0   1 
 USC Sherfa, Abagaz   V5   4   V5   V5   V5   1   V5   3   V5   X   V5   V5   3 
 UTFC Young, Zachary   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4   X   V5   3 
 UTK Yuan, Roger   V5   0   V5   2   2   V5   V5   4   V5   4   1   X   1 
 UVA Lilly, Nathaniel   V5   0   V5   V5   2   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X 

 

MS Pool #3 B

    CU   DART   GTU   MSU   PFA   RIT   UMBC   UMICH   UNH   USC   UTFC   UTK   UVA 
 CU Mulvaney, Chris   X   V5   V5   V5   0   V5   V5   4   V5   V5   3   1   3 
 DART McManus, Edward (Ted),
Adne, Ethan 
 2   X   3(2)   1   V5   2(2)   4   1   V5   4   4   0   1 
 GTU Culbertson, Zachary   3   V5   X   2   1   V5   2   0   V5   1   1   1   2 
 MSU Walch, Jack   2   V5   V5   X   V5   4   V5   4   2   V5   2   V5   V5 
 PFA Fu, Edgar   V5   2   V5   3   X   4   V5   2   V5   3   V5   3   3 
 RIT Bogusta, Alex   3   V5   4   V5   V5   X   3   4   V5   V5   4   4   V5 
 UMBC Reamer, Aaron   4   V5   V5   4   0   V5   X   2   V5   V5   3   1   V5 
 UMICH Cooper, Josh,
Fiorini, Ian 
 V5   V5   V5   V5   V5   V5(2)   V5   X   4   V5   1   3   1 
 UNH Bovie, Adam   3   3   3   V5   0   2   2   V5   X   V5   4   4   2 
 USC Ngo, Tran   2   V5   V5   3   V5   3   2   1   0   X   1   4   1 
 UTFC Henry, Dillon   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   X   1   V5 
 UTK Hookassian, Austin   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   4 
 UVA Azuma, Keita   V5   V5   V5   3   V5   4   2   V5   V5   V5   1   V5   X 

 

MS Pool #3 C

    CU   DART   GTU   MSU   PFA   RIT   UMBC   UMICH   UNH   USC   UTFC   UTK   UVA 
 CU Ma, Nathan   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4 
 DART Huang, Christopher   2   X   V5   V5   2   4   V5   0   4   3   2   2   V5 
 GTU Sahu, Rohan   1   2   X   V5   1   3   4   0   2   V5   3   3   4 
 MSU Cruz, Angel   1   4   3   X   3   2   2   V5   V5   V5   V5   2   4 
 PFA Kim, Dongwhee    1   V5   V5   V5   X   0   V5   1   2   V5   3   V5   4 
 RIT McCaffrey, Tim   1   V5   V5   V5   V5   X   3   3   V5   4   1   2   3 
 UMBC Shaffer, Connor   1   3   V5   V5   2   V5   X   2   1   V5   1   2   4 
 UMICH Murray, Peter   4   V5   V5   4   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5 
 UNH Morris, Tim,
Singhavong, Joey 
 3(2)   V5   V5(2)   4   V5(2)   2(2)   V5(2)   2   X   3(2)   4(2)   2(2)   V5(2) 
 USC Yu, Jeffrey   0   V5   2   2   1   V5   2   0   V5   X   V5   V5   0 
 UTFC Wu, Braden   2   V5   V5   3   V5   V5   V5   2   V5   3   X   V5   V5 
 UTK Richerson, James   2   V5   V5   V5   4   V5   V5   2   V5   4   2   X   V5 
 UVA Barnett, Chris,
Melerine, Dillon 
 V5   1(2)   V5   V5   V5   V5   V5   2   3(2)   V5   3   1   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough