ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2019 USACFC Championships ME

2019 USACFC Championships

Pennsylvania

ME Final Results

 

ME Pool #1 A

    BU   CU   ECU   GTU   NU   RIT   RU   SBUFC   URI   UTFC   UWMAD   VT   WM 
 BU Gillman, Jack    X   1   4   V5   3   V5   4   4   4   2   V5   V5   4 
 CU Uebele, Grant   V5   X   4   V5   V5   3   V5   V5   V5   2   V5   4   V5 
 ECU Mongoy, Michael   V5   V5   X   4   2   1   V5   2   2   0   3   V5   3 
 GTU Massa, Mark   4   2   V5   X   1   V5   V5   2   1   1   V5   V5   V5 
 NU Swei, Ryan   V5   2   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   3   V5   4   V5 
 RIT Harle, Will   3   V5   V5   4   4   X   4   V5   V5   1   V5   4   V5 
 RU Boyce, Aidan   V5   0   3   2   4   V5   X   2   V5   3   2   4   V5 
 SBUFC O'Heir, Jack   V5   1   V5   V5   0   2   V5   X   2   1   V5   0   2 
 URI Shepard , Zach   V5   2   V5   V5   0   2   4   V5   X   0   3   3   4 
 UTFC Petroll, Jared   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UWMAD De Vogel, Calvin   1   2   V5   1   1   2   V5   2   V5   3   X   2   2 
 VT Wallace, Jimmy   3   V5   2   1   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   X   V5 
 WM Raj, Pulak   V5   3   V5   4   3   4   4   V5   V5   1   V5   4   X 

 

ME Pool #1 B

    BU   CU   ECU   GTU   NU   RIT   RU   SBUFC   URI   UTFC   UWMAD   VT   WM 
 BU Williams-Grinnell, Leif   X   V5   V5   V5   V3   V4   V5   4   V2   4   V5   V5   V5 
 CU Snyder, Michael   4   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 ECU Marin, Eduardo   0   1   X   V5   2   V5   V5   4   3   0   V5   2   3 
 GTU Cassidy, Christopher   1   2   1   X   1   V3   3   1   2   0   V5   V5   3 
 NU Kaish, Jeremy   2   2   V5   V5   X   V5   V5   V5   V4   2   V5   1   V5 
 RIT Olowin, Matthew   0   1   4   2   2   X   V5   4   4   2   V5   4   2 
 RU Kwan, Archie   1   3   3   V5   0   3   X   0   4   1   V5   4   3 
 SBUFC Peitzsch, Ian   V5   3   V5   V5   2   V5   V5   X   V5   3   V5   3   V5 
 URI Worrell, Alex   1   1   V5   V5   3   V5   V5   1   X   1   V5   3   3 
 UTFC Luebbe, Jost   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UWMAD Smith, Andrew   0   4   4   3   1   2   4   1   4   1   X   2   3 
 VT Smith, Ethan   3   1   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   X   V5 
 WM Coleman, Ben   2   1   V5   V5   3   V5   V5   1   V5   2   V5   2   X 

 

ME Pool #1 C

    BU   CU   ECU   GTU   NU   RIT   RU   SBUFC   URI   UTFC   UWMAD   VT   WM 
 BU Rampam, Sanjeev,
Atakhanian, Vahan 
 X   V5   V5(2)   4(2)   3   3   -   V5   V4   2   V5   3   1(2) 
 CU Lu, Tim   2   X   V5   V5   V5   V5   -   V5   V5   1   V5   V4   V5 
 ECU Kobet, Daniel   3   0   X   V5   2   2   -   V5   V5   1   V5   3   V5 
 GTU Thomas, Grayson,
Laugen, Evan 
 V5(2)   2(2)   2(2)   X   4   0   -   3   1(2)   2   V5   2   4 
 NU Li, Michael   V5   4   V5   V5   X   V5   -   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 RIT Bissen, Quinn   V5   1   V5   V5   2   X   -   V5   4   3   3   1   V5 
 RU [none]   -   -   -   -   -   -   X   -   -   -   -   -   - 
 SBUFC Chen, Leo,
Garvey, Dan 
 4   0   3(2)   V5   3   2(2)   -   X   4   2   V5   0   V5 
 URI St. Martin, Ben,
Carpinella , Joe 
 3   0   1(2)   V5   4   V5   -   V5   X   0   V5   V5(2)   V5 
 UTFC Guimiot, Henri   V5   V5   V5   V5   1   V5   -   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UWMAD Bowne, Torin   3   0   2   0   2   V5   -   2   2   1   X   3   V5 
 VT Bampton, Nick   V5   3   V5   V5   2   V5   -   V5   4   1   V5   X   V5 
 WM Quigg, Greg   V5   4   4   V5   2   1   -   4   2   1   4   2   X 

 

ME Pool #2 A

    CLEM   CMU   DEN   GATECH   MSU   NAVY   UCHI   UF   UMASS   UNH   USC   USMA 
 CLEM Ziminsky, Karel   X   V5   3   V5   V5   1   V5   2   4   V5   V5   V5 
 CMU Rauen, Nicholas   2   X   V5   V5   4   4   3   V5   V5   V5   V5   V5 
 DEN Hellman, Thomas   V5   0   X   V4   2   V3   4   3   V5   V5   V5   4 
 GATECH Travaglino, Stefano,
McGrath, Russell 
 3   2   3(2)   X   4   4   V5   V5   4   V5   V5   4 
 MSU Iwankovitsch, Jake   4   V5   V5   V5   X   3   2   2   V5   V5   4   V5 
 NAVY Dill, Travis   V5   V5   2   V5   V5   X   V2   4   V5   V5   V5   V5 
 UCHI Oien, Arthur   4   V5   V5   3   V5   1   X   4   2   V5   3   V5 
 UF Llanos, Alex   V5   3   V5   0   V5   V5   V5   X   2   V5   3   V5 
 UMASS White, Daniel   V5   4   2   V5   4   1   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UNH Foster, Christopher   1   2   2   3   3   2   0   2   2   X   3   V5 
 USC Kusmangaliyev, Janysbek   4   1   4   3   V5   3   V5   V5   0   V5   X   3 
 USMA Rickertson, Dane   3   1   V5   V5   3   4   2   0   1   3   V5   X 

 

ME Pool #2 B

    CLEM   CMU   DEN   GATECH   MSU   NAVY   UCHI   UF   UMASS   UNH   USC   USMA 
 CLEM Amick, Ashley   X   V5   V5   4   3   1   2   V5   V5   2   1   V5 
 CMU Srinivasan, Shreyas   4   X   V5   3   1   0   3   0   3   4   2   V5 
 DEN Bass, Paul   1   4   X   2   1   3   V5   V5   V5   4   1   V5 
 GATECH Cai, Brian   V5   V5   V5   X   V5   1   V5   V5   V5   V5   4   V5 
 MSU Bromell, Thomas   V5   V5   V5   4   X   3   V5   4   4   V5   4   V5 
 NAVY Klassen, Andrew   V5   V5   V5   V3   V5   X   V5   V3   V5   V5   V3   V5 
 UCHI Baid, Dhruv,
Strohmeier, Luca 
 V5   V5   4   3   1(2)   2   X   0   4   4   V5   V5 
 UF Ramcharan, Zachary,
Heinze, Luke 
 4   V5   1(2)   3   V5   1   V5   X   3   V5   3(2)   V5 
 UMASS Paul, Maxwell   3   V5   3   4   V5   2   V5   V5   X   V5   3   3 
 UNH Missert, Justin   V5   V5   V5   0   3   0   V5   2   3   X   3   V5 
 USC Tso, Chandler   V5   V5   V5   V5   V5   0   3   V5   V5   V5   X   V5 
 USMA Beets, Cody,
Dokken, Justin 
 3   1(2)   4   3(2)   1(2)   1(2)   3(2)   2(2)   V5(2)   2   0(2)   X 

 

ME Pool #2 C

    CLEM   CMU   DEN   GATECH   MSU   NAVY   UCHI   UF   UMASS   UNH   USC   USMA 
 CLEM Koka, Ashwin   X   V5   V5   1   -   4   3   4   0   V5   V5   1 
 CMU Ching, Winston   0   X   V5   0   -   V5   3   2   4   4   4   2 
 DEN Zaris, Nick,
Weiner, Elijah 
 4(2)   4   X   2   -   0   0   0   0   0   0   2 
 GATECH Pantalone, Giuseppe   V5   V5   V5   X   -   4   0   V5   V5   V5   V5   V5 
 MSU [none]   -   -   -   -   X   -   -   -   -   -   -   - 
 NAVY Lee, Andrew   V5   4   V5   V5   -   X   0   2   3   V5   V5   V3 
 UCHI Maddi, Vincent   V5   V5   V5   V5   -   V5   X   V5   V5   V5   V5   3 
 UF Clayton, Robert   V5   V5   V5   2   -   V5   4   X   V5   V5   V5   V5 
 UMASS Harmelink, Connor   V5   V5   V5   4   -   V5   2   4   X   V5   V5   V5 
 UNH Desmarais, Ian   2   V5   V5   1   -   4   3   4   0   X   V5   V5 
 USC Chumas, Alex   2   V5   V5   4   -   1   3   1   2   4   X   3 
 USMA Beets, Cody,
Alcorn, Joseph 
 V5(2)   V5   V5(2)   2(2)   -   2(2)   V5(2)   3(2)   4(2)   2(2)   V5(2)   X 

 

ME Pool #3 A

    DART   GWU   IUFC   PFA   TCNJ   UCB   UCONN   UGA   UMBC   UMICH   UTK   UVA 
 DART Sapienza, Francis (Frank)   X   V5   V5   V5   2   3   V5   4   V5   1   V5   1 
 GWU Wrubleski, Matt   3   X   V5   1   2   2   4   2   4   1   V5   0 
 IUFC Hezlep, Norm   4   4   X   4   V5   4   V5   2   2   0   V5   0 
 PFA Toth, Jack   2   V5   V5   X   V5   4   3   3   3   2   V5   V5 
 TCNJ Prefer, Erik   V5   V5   1   1   X   2   V5   0   3   2   V5   2 
 UCB Cao, Tianxing   V5   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   4   0   V5   V5 
 UCONN Boislard, Jacob   2   V5   3   V5   2   V5   X   4   4   2   3   3 
 UGA Swenson, Keane   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5   X   V5   3   V5   3 
 UMBC Dudley, Logan   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4   X   1   V5   3 
 UMICH Madison, Ethan   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   4 
 UTK Rickman, Samuel   1   1   2   2   1   2   V5   1   1   1   X   0 
 UVA Dimmet, David   V5   V5   V5   3   V5   2   V5   V5   V5   V5   V5   X 

 

ME Pool #3 B

    DART   GWU   IUFC   PFA   TCNJ   UCB   UCONN   UGA   UMBC   UMICH   UTK   UVA 
 DART Wessel, Addison   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   4 
 GWU Dallessio, Jack   0   X   V5   2   V4   V5   1   4   2   0   V5   1 
 IUFC Robertson, Colin   4   3   X   3   V5   1   1   1   V5   4   V5   3 
 PFA Pamerleau, Ian   3   V5   V5   X   V5   V5   3   V5   V5   4   V5   V5 
 TCNJ Lindsley, Kenny   3   3   4   3   X   V5   1   1   0   2   V5   2 
 UCB Jin, Andrew   1   2   V5   3   4   X   V5   2   2   1   V5   V5 
 UCONN Tatro, Nicholas   1   V5   V5   V5   V5   4   X   2   V5   V5   V5   V5 
 UGA Davis, Garrett   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UMBC Kendall, Garrett   2   V5   4   2   V5   V5   3   3   X   3   V5   2 
 UMICH Perraut, Max   1   V5   V5   V5   V5   V5   0   2   V5   X   V5   V5 
 UTK Chumney, Benjamin   2   4   3   0   3   4   2   2   1   1   X   3 
 UVA Freedman, Max   V5   V5   V5   4   V5   2   1   2   V5   1   V5   X 

 

ME Pool #3 C

    DART   GWU   IUFC   PFA   TCNJ   UCB   UCONN   UGA   UMBC   UMICH   UTK   UVA 
 DART Murray, Christian   X   V5   V5   V5   V5   4   V5   3   3   V5   V5   V5 
 GWU Soykan, Aral    1   X   V5   1   V5   4   4   3   V5   1   V5   V5 
 IUFC Smith, Dan   2   4   X   3   V5   0   2   3   2   2   3   1 
 PFA Billheimer, Dylan,
Forman, Daniel 
 4   V5(2)   V5   X   V5   2(2)   V5   0   V5   V5   V5   V5 
 TCNJ Marte, Joel   1   4   2   1   X   1   2   0   0   0   2   2 
 UCB Liu, Benjamin   V5   V5   V5   V5   V5   X   3   1   V5   4   4   4 
 UCONN Kumar, Rohit   1   V5   V5   1   V5   V5   X   3   4   1   3   V5 
 UGA Campbell, Joseph    V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   4   V5   V5 
 UMBC Hilliard, Scott   V5   3   V5   4   V5   0   V5   1   X   2   3   V5 
 UMICH Han, Edmond   4   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UTK Shelander, Connor   2   2   V5   1   V5   V5   V5   3   V5   3   X   V5 
 UVA Williams, Latrell   2   2   V5   3   V5   V5   2   1   2   2   3   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough