ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2019 USACFC Championships WF

2019 USACFC Championships

Pennsylvania

WF Final Results

 

WF Pool #1 A

    CLEM   DEN   TCNJ   UCB   UCHI   UCONN   UCSB   UGA   UMASS 
 CLEM West, Rebecca   X   0   2   1   0   V5   1   V5   0 
 DEN Wardzala, Amber   V5   X   V5   V5   4   V5   0   V5   V5 
 TCNJ Menna, Seraphema   V5   3   X   V5   V5   V5   2   V5   4 
 UCB Sandvik, Clarissa   V5   0   0   X   3   V5   0   V5   1 
 UCHI Fong, Clara   V5   V5   4   V4   X   V5   3   V5   V4 
 UCONN Pasqualetti, Sarah   4   4   3   4   1   X   2   V5   2 
 UCSB Hu, Betty   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UGA Douglas, Andrea   2   0   1   1   0   2   0   X   0 
 UMASS Ditinski, Hanna   V5   4   V5   V5   3   V5   3   V5   X 

 

WF Pool #1 B

    CLEM   DEN   TCNJ   UCB   UCHI   UCONN   UCSB   UGA   UMASS 
 CLEM Hawthorne, Lauren   X   2   1   3   3   3   0   V5   4 
 DEN Keefer, Corinne   V5   X   4   V5   3   V5   3   2   V5 
 TCNJ Stapel, Allison   V5   V5   X   V5   V5   V5   1   V5   4 
 UCB Weng, Selena   V5   1   2   X   V5   V5   2   4   V5 
 UCHI Scowcraft, Celia   V5   V5   2   4   X   V5   2   4   1 
 UCONN Plourde, Meghan   V5   1   1   2   1   X   4   V5   2 
 UCSB Shah, Pranati   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UGA Jones, Taylor   4   V5   3   V5   V5   2   2   X   2 
 UMASS Nunziato, Alison   V5   2   V5   0   V5   V5   3   V5   X 

 

WF Pool #1 C

    CLEM   DEN   TCNJ   UCB   UCHI   UCONN   UCSB   UGA   UMASS 
 CLEM Huynh, Jennifer   X   V5   V5   3   V5   V5   3   2   1 
 DEN Seifert, Denise   4   X   4   1   V5   V5   3   3   1 
 TCNJ Huszar, Evelyn   1   V5   X   V5   V5   V5   2   4   1 
 UCB Chavoinik, Dor   V5   V5   2   X   V5   V5   1   V5   2 
 UCHI Su, Meggie   2   3   0   3   X   2   2   4   4 
 UCONN Shah, Saumya   2   2   3   2   V5   X   3   1   2 
 UCSB Bowden, Haley   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   1 
 UGA Olvera, Adriana   V5   V5   V5   3   V5   V5   3   X   1 
 UMASS Fitzpatrick , Abigail   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X 

 

WF Pool #2 A

    BU   IUFC   LU   SC   UF   URI   USMA   UTFC   WM 
 BU Abaquin, Anica   X   V5   V5   V5   1   V5   2   V5   V5 
 IUFC Cheng, Shary   0   X   3   1   1   2   0   V5   1 
 LU Chace, Haven   2   V5   X   1   3   4   1   3   V5 
 SC Heimer-Bumstead, Kaia   3   V5   V5   X   V5   V5   4   4   V5 
 UF Arteta, Sarah   V5   V5   V5   4   X   V5   2   V5   V5 
 URI Wilson , Kaitlyn    2   V5   V5   1   0   X   0   2   1 
 USMA Sun, Claudia   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UTFC Procell, Alexandria   1   4   V4   V5   4   V5   4   X   V5 
 WM Sutterlin, Elizabeth   1   V5   4   2   2   V5   0   3   X 

 

WF Pool #2 B

    BU   IUFC   LU   SC   UF   URI   USMA   UTFC   WM 
 BU Curtis, Caitlin   X   2   3   3   2   V5   V5   2   4 
 IUFC Hance, Dominique   V5   X   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5 
 LU Holland, Marlo   V5   1   X   V5   1   V5   1   2   0 
 SC Holmberg, Hannah,
Hager, Sophia 
 V5   1(2)   3   X   0(2)   2   0   V5   3 
 UF Chaparro, Alejandra   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 URI Doane , Maddi   3   0   2   V5   1   X   0   2   1 
 USMA Zhang, Crystal   1   2   V5   V5   3   V5   X   V5   V5 
 UTFC Harrison, Rebecca   V5   1   V5   1   2   V5   0   X   3 
 WM Vu, Julie   V5   0   V5   V5   1   V5   1   V5   X 

 

WF Pool #2 C

    BU   IUFC   LU   SC   UF   URI   USMA   UTFC   WM 
 BU Chew, Leilani   X   1   3   2   0   V5   3   0   V5 
 IUFC Hammes, Rachel   V5   X   V5   2   3   V5   V5   2   V5 
 LU Frailey, Rebekah   V5   3   X   2   1   V5   3   0   2 
 SC Yaguda, Bella   V5   V5   V5   X   1   V5   V5   1   V5 
 UF Foote, Regan,
Casper, Emily 
 V5(2)   V5(2)   V5   V5(2)   X   V5   V5   V5   V5 
 URI Barovier, Rachel ,
Alberg, Katie 
 4   0(2)   4(2)   2   0   X   2   1(2)   V5 
 USMA Panlasigui, Christine,
Krug, Taylor 
 V5   2   V5   4   3   V5   X   3(2)   V5(2) 
 UTFC Benson, Ariel   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5   X   V5 
 WM Cook, Julianne   3   4   V5   2   1   3   2   2   X 

 

WF Pool #3 A

    BMC   DART   GWU   MSU   NAVY   RIT   UMICH   UNH   USC   UTK 
 BMC Barnoy, Talia   X   3   V5   3   V5   2   3   4   0   3 
 DART Shen, Cindy   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5 
 GWU Bilynsky, Colette,
Cheney, Laura 
 1(2)   2   X   1   V5   1   1   1   3   V5 
 MSU Mostofizadeh, Sarah   V5   0   V5   X   V5   V5   0   V5   3   V5 
 NAVY Devallon, Lorzlie   4   1   1   2   X   1   3   0   2   V5 
 RIT Rogers, Emily   V5   0   V5   2   V5   X   3   V5   0   V5 
 UMICH Cavanaugh, Molly   V5   0   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UNH Nguyen, Phuong (Kat)   V5   0   V5   1   V5   3   0   X   0   V5 
 USC Foellmer, Lena   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   X   V5 
 UTK Sorells , Brea   V5   0   0   0   1   2   0   1   1   X 

 

WF Pool #3 B

    BMC   DART   GWU   MSU   NAVY   RIT   UMICH   UNH   USC   UTK 
 BMC Gonzalez, Karina   X   0   3   V5   2   2   1   3   1   0 
 DART Ng, Ellie   V5   X   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5 
 GWU Stricklin, Lizzie   V5   1   X   V5   V5   V5   V5   1   3   V5 
 MSU Shear, Brienna   2   1   4   X   V5   V5   4   V5   1   V5 
 NAVY Allarey, Franchette   V5   3   2   1   X   4   1   V5   1   V5 
 RIT Narsavage, Eliza   V5   0   4   3   V5   X   0   V5   2   V5 
 UMICH An, Jasmine   V5   V5   2   V5   V5   V5   X   V5   2   V5 
 UNH Friese, Crystina   V5   0   V5   4   2   2   2   X   1   4 
 USC Perlmutter, Marika   V5   0   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 UTK Cox, Megan   V5   1   2   2   0   0   1   V5   2   X 

 

WF Pool #3 C

    BMC   DART   GWU   MSU   NAVY   RIT   UMICH   UNH   USC   UTK 
 BMC Epstein, Chloe   X   V5   2   V5   1   1   2   0   1   2 
 DART Garimella, Vasavi (Mimi)   3   X   0   3   3   1   0   2   1   V5 
 GWU Yee, Linden   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5 
 MSU Wikle, Izzy   4   V5   3   X   4   2   1   4   0   V5 
 NAVY Fleck, Monica   V5   V4   1   V5   X   V5   2   V5   0   V5 
 RIT Thomas, Jennie   V5   V5   0   V5   3   X   1   3   4   V5 
 UMICH Ziyalan, Elvan   V5   V5   3   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UNH Deblois-Hill, Olivia,
MacDonald, Sophie 
 V5   V5   1   V5   3   V5(2)   1(2)   X   1   V5 
 USC Fajans, Rose   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   X   V5 
 UTK Pence, Marley   V5   3   0   2   0   0   2   0   3   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough