ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2019 USACFC Championships WE

2019 USACFC Championships

Pennsylvania

WE Final Results

 

WE Pool #1 A

    BMC   DART   IUFC   NAVY   SC   UCB   UF   UTFC   WM 
 BMC Golobish, Sarah   X   2   3   2   V5   2   V5   V5   V5 
 DART Sampugnaro, Emma   V5   X   1   3   4   V5   2   1   V5 
 IUFC Kwok, Tianna   V5   V5   X   V5   4   V5   V5   V5   V5 
 NAVY Finley, Caroline   V5   V5   4   X   3   V5   3   4   2 
 SC Baffa, Caterina   2   V5   V5   V5   X   V5   3   V5   4 
 UCB Luo, Xiao Ran   V4   4   1   4   1   X   1   V5   2 
 UF Taubler, Michelle   4   V5   2   V5   V5   V5   X   3   4 
 UTFC Lampe, Olivia   4   V5   3   V5   4   4   V5   X   V5 
 WM Petzer, Nikki   3   1   3   V5   V5   V5   V5   1   X 

 

WE Pool #1 B

    BMC   DART   IUFC   NAVY   SC   UCB   UF   UTFC   WM 
 BMC Evans, Anna   X   3   V5   V5   2   4   3   V5   V5 
 DART Wu, Jennifer   V5   X   V5   V5   3   V5   4   V5   V5 
 IUFC Kurian, Celeste   2   3   X   1   0   4   0   2   V5 
 NAVY Stewart, Brittany   4   4   V5   X   V5   2   3   V5   4 
 SC Lott, Lyric   V5   V5   V4   3   X   V5   V5   V5   V5 
 UCB Fong, Charmaine   V5   4   V5   V5   1   X   3   V5   4 
 UF Porter, Stephany,
Lores, Alicia 
 V5(2)   V5   V5   V5   2   V4   X   V5(2)   V5 
 UTFC Fung, Elaine   3   3   V5   4   1   3   3   X   V5 
 WM Sues, Sarah   3   3   2   V5   3   V5   3   2   X 

 

WE Pool #1 C

    BMC   DART   IUFC   NAVY   SC   UCB   UF   UTFC   WM 
 BMC Moriarty, Peyton   X   V5   3   V5   1   2   0   V5   4 
 DART Shi, Katie   1   X   V5   V5   2   V5   3   V5   V5 
 IUFC Blamo, Agnes   V5   4   X   V5   3   V5   2   3   V5 
 NAVY Westerhoff, Grace   4   3   3   X   3   3   2   3   V5 
 SC McBride, Dylan   V5   V5   V5   V5   X   2   2   V5   4 
 UCB Hober, Ana    V5   4   4   V5   V5   X   3   4   V5 
 UF Valdivia, Maria   V5   V5   V5   V5   V4   V5   X   V5   V5 
 UTFC Espanol, Cheska,
McDonald, Eliana 
 3   3(2)   V5   V5(2)   4   V5   0(2)   X   4 
 WM Stevens, Chrysanthi   V5   4   4   3   V4   3   0   V5   X 

 

WE Pool #2 A

    DEN   GTU   GWU   UCHI   UCSB   UGA   UMASS   URI   USMA 
 DEN LeBlanc, Hayley   X   V4   4   3   4   V5   1   V5   3 
 GTU Haddad, Stephanie   1   X   1   0   3   V5   4   1   2 
 GWU Dai, Katie    V5   V5   X   V5   4   V5   2   1   V5 
 UCHI Peak, Mina   V5   V2   3   X   V5   3   1   3   2 
 UCSB Rodden, Jenna   V5   V5   V5   4   X   V5   1   3   V5 
 UGA Courtney, Elya   0   4   2   V5   3   X   2   2   V5 
 UMASS Ruan, Jiayi   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   4 
 URI Stanton , Caitlin    2   V5   V5   V4   V5   V5   4   X   3 
 USMA Yang, Amy   V5   V5   2   V5   4   3   V5   V5   X 

 

WE Pool #2 B

    DEN   GTU   GWU   UCHI   UCSB   UGA   UMASS   URI   USMA 
 DEN Emandi, Diyanshu   X   V5   V5   3   V5   V5   3   3   V5 
 GTU Howko-Johnson, Anya   3   X   2   V5   3   0   2   2   3 
 GWU Meli, Nina   3   V5   X   V5   1   2   4   2   V5 
 UCHI Wong, Alanna   V5   4   2   X   2   0   1   2   0 
 UCSB Aruiza, Sam   4   V5   V5   V5   X   V5   3   V5   3 
 UGA Mattson, Rachel   4   V5   V5   V5   4   X   V5   V5   V5 
 UMASS Man, Stephanie   V5   V5   V5   V5   V5   2   X   V5   3 
 URI Sloan , Gabby   V4   V5   V5   V4   2   1   1   X   V5 
 USMA Weigel, Rebecca   3   V5   2   V5   V5   4   V5   2   X 

 

WE Pool #2 C

    DEN   GTU   GWU   UCHI   UCSB   UGA   UMASS   URI   USMA 
 DEN Qin-Terrill, Tuuli   X   V5   V5   V5   V5   V5   V3   3   V5 
 GTU Blanco, Gabriela Maria,
Miller, Meredith 
 0   X   2   V5   1   1   3(2)   4   0 
 GWU Hao, Sherry,
Pearson, Elise 
 3   V5   X   V5   3   V5(2)   2   2(2)   V5 
 UCHI Morancy, Joalda   2   0   0   X   3   3   2   1   4 
 UCSB Li, Sherinx   1   V4   V5   V5   X   2   2   2   V5 
 UGA Ryu, Seri   1   V5   2   V5   V5   X   0   1   0 
 UMASS Digan, Michaela    2   V5   V5   V5   V5   V5   X   3   V5 
 URI Fisher , Wynn   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V4   X   V5 
 USMA Whitehead, Madeline   2   V5   2   V5   2   V5   4   2   X 

 

WE Pool #3 A

    BU   CLEM   GATECH   MSU   RIT   TCNJ   UMICH   UNH   UR 
 BU Vella, Katie   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5 
 CLEM Willets, Kaitlyn   3   X   2   1   V5   V5   1   V5   4 
 GATECH Cristian, Ana   3   V5   X   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 MSU Inman, Anya   2   V5   2   X   V5   V5   2   2   V5 
 RIT Halbert, Caspian   3   2   1   3   X   2   1   0   V4 
 TCNJ Kulesza, Evelyn   3   3   V5   4   V5   X   2   V5   V5 
 UMICH Troupe, Amina   V5   V5   4   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UNH Hodgkins, Jessica   2   4   1   V5   V5   4   0   X   2 
 UR Testa, Lauren   1   V5   1   4   1   4   0   V5   X 

 

WE Pool #3 B

    BU   CLEM   GATECH   MSU   RIT   TCNJ   UMICH   UNH   UR 
 BU Lee, Erika   X   V5   V5   3   V5   V5   3   3   V5 
 CLEM Johnson, Julia   1   X   1   1   1   1   0   1   1 
 GATECH Avva, Valerie   4   V5   X   V5   V5   V5   1   V5   V5 
 MSU Lin, Emily   V5   V5   2   X   V5   V5   3   V5   3 
 RIT Detwiler, Megan   3   V5   0   1   X   2   2   4   V5 
 TCNJ Rodriguez, Mari   3   V5   0   3   V5   X   4   3   3 
 UMICH Chang, Faith   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UNH Kim, Alison   V5   V5   2   4   V5   V5   2   X   V4 
 UR Huynh, Natalie   1   V5   4   V5   2   V5   2   3   X 

 

WE Pool #3 C

    BU   CLEM   GATECH   MSU   RIT   TCNJ   UMICH   UNH   UR 
 BU Wong, Jillian   X   V5   V5   -   V5   V5   V4   V5   V5 
 CLEM D'amato, Nicole   1   X   2   -   1   V5   1   V5   3 
 GATECH Hirsch, Jordan   2   V5   X   V5   V5   V5   4   V5   V5 
 MSU Widmann, Ceili,
[none] 
 -   -   4   X   -   -   -   V5   V5 
 RIT Ray, Grace   3   V5   4   -   X   V5   0   V5   4 
 TCNJ Rosario, Emily   0   4   4   -   2   X   0   2   1 
 UMICH Willaims, Phoenix   3   V5   V5   -   V5   V5   X   V5   V5 
 UNH Lubliner, Haley   2   4   3   4   2   V5   0   X   4 
 UR Love, Kathleen   1   V5   4   4   V5   V5   3   V5   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough