ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

2019 USACFC Championships MF

2019 USACFC Championships

Pennsylvania

MF Final Results

 

MF Pool #1 A

    BU   CMU   CU   GATECH   GWU   TUFTS   UCB   UCSB   UF   UMBC   UMICH   UTK 
 BU EbiÁlio?lu, Kutay    X   3   2   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CMU Le Scao, Teven   V5   X   1   4   4   V5   3   V5   3   V5   4   V5 
 CU Sconzo, Owen   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GATECH Lim, Arthur   V5   V5   2   X   V5   V5   V5   V5   0   1   4   V5 
 GWU Karimi , Rahim    2   V5   1   1   X   4   1   1   2   2   0   V5 
 TUFTS Lewis , Brandon    0   0   0   1   V5   X   V5   4   V5   V5   1   V5 
 UCB Zeng, Michael   2   V5   1   0   V5   3   X   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCSB Morelos, Alfredo   1   0   1   0   V5   V5   2   X   4   2   0   V5 
 UF Lewis, Jared   3   V5   1   V5   V5   2   0   V5   X   V5   0   V5 
 UMBC Offenbacher, Patrick   2   2   1   V5   V5   4   0   V5   2   X   2   V5 
 UMICH Soukar, Michael   3   V5   4   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   X   V5 
 UTK Henderson, Marquist   1   0   0   0   3   2   1   2   1   4   0   X 

 

MF Pool #1 B

    BU   CMU   CU   GATECH   GWU   TUFTS   UCB   UCSB   UF   UMBC   UMICH   UTK 
 BU Yeung , Solomon   X   V5   2   4   V5   2   2   V4   2   V5   3   V5 
 CMU Critz, Edwin   4   X   V5   1   V5   4   2   V5   V5   3   3   V5 
 CU Wittenberg, Milo   V5   3   X   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5 
 GATECH Musser, Samuel   V5   V5   0   X   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 GWU Dalek, Cody   0   0   1   2   X   0   0   2   2   1   1   V5 
 TUFTS Allison , Maxwell   V5   V5   1   3   V5   X   V5   4   V5   V5   0   V5 
 UCB Ding, Zachary   V5   V5   V5   2   V5   2   X   V5   4   V5   V5   V5 
 UCSB Kim, Caleb   3   1   3   0   V5   V5   1   X   2   2   4   V5 
 UF Hope, Harrison   V5   4   2   V5   V5   4   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UMBC Mason, Ismail   2   V5   3   4   V5   0   2   V5   0   X   V5   V5 
 UMICH Hedrick, Alan   V5   V5   2   1   V5   V5   1   V5   4   4   X   V5 
 UTK Davis, Carter,
Davenport, Gage 
 0(2)   0   0(2)   1   0(2)   0   1   3   0   1   1(2)   X 

 

MF Pool #1 C

    BU   CMU   CU   GATECH   GWU   TUFTS   UCB   UCSB   UF   UMBC   UMICH   UTK 
 BU Ding, Dragon   X   0   V5   2   V5   V5   2   V5   4   V5   1   V5 
 CMU Popescu, Tudor   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 CU Lo, Larry   1   1   X   3   V5   V5   0   3   4   V5   2   V5 
 GATECH Hussain, Mustafa   V5   2   V5   X   V5   V5   1   V5   1   V5   V5   V5 
 GWU Bittenbender, Glen   2   1   0   1   X   4   0   2   1   V5   0   2 
 TUFTS Gossart, Ryan   2   2   1   0   V5   X   0   0   1   0   0   2 
 UCB Shih, Austin   V5   0   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCSB Doi, Christopher   1   0   V5   2   V5   V5   1   X   3   3   V5   3 
 UF Basalone, Daniele,
Clavijo-Gomez, Santiago 
 V5(2)   V5(2)   V5   V5   V5   V5(2)   2   V5   X   V5   2(2)   2 
 UMBC Shea, William   3   2   3   2   2   V5   1   V5   0   X   1   1 
 UMICH Kuhn, George   V5   1   V5   4   V5   V5   1   4   V5   V5   X   V5 
 UTK Uselton, Kaden   1   0   0   0   V5   V5   0   V5   V5   V5   2   X 

 

MF Pool #2 A

    CLEM   DART   GTU   IUFC   LU   NU   RU   SBUFC   TCNJ   UMCP   UR   URI   VT 
 CLEM Butfiloski, Cooper   X   1   1   0   0   1   1   0   3   1   1   2   0 
 DART Gu, Darren   V5   X   1   V5   4   4   3   4   V5   2   4   V5   2 
 GTU Dunat, Max   V5   V5   X   V5   V5   4   1   V5   V5   2   V5   V5   V5 
 IUFC Ort, Jonathan    V5   3   1   X   4   0   1   4   3   1   1   3   3 
 LU Sides, Nathaniel   V5   V5   2   V5   X   2   V5   1   V5   2   V5   V5   V5 
 NU Merit, Gautier   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5 
 RU Umansky, Mark   V5   V5   V5   V5   0   1   X   V5   4   2   V5   V5   V5 
 SBUFC Willem, Joseph   V5   V5   2   V5   V5   2   3   X   V5   V5   V5   V5   V5 
 TCNJ Condos, Jayson   V5   1   1   V5   4   0   V5   1   X   2   3   V5   2 
 UMCP Talagala, Roshan   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   X   V5   V5   V5 
 UR Simon, Tobias   V5   V5   2   V5   4   2   2   4   V5   1   X   4   1 
 URI Spigel, Jack   V5   0   1   V5   0   3   4   4   1   1   V5   X   2 
 VT Youmans, Garrett   V5   V5   1   V4   3   2   1   3   V5   1   V5   V5   X 

 

MF Pool #2 B

    CLEM   DART   GTU   IUFC   LU   NU   RU   SBUFC   TCNJ   UMCP   UR   URI   VT 
 CLEM Ferry, Abel   X   0   V5   3   2   2   0   4   0   2   4   2   0 
 DART Wen, James   V5   X   V4   3   V5   3   3   1   V5   V5   V5   V5   V5 
 GTU Varnerin, Michael,
Siles, Andres 
 2   3   X   3   2   0   0(2)   1   2   1   V5   2   2 
 IUFC Dozzi, Paul   V5   V5   V5   X   1   2   1   4   1   1   V5   2   2 
 LU O'Dea, Gabriel   V5   2   V5   V5   X   1   0   V5   V5   V5   V5   3   V5 
 NU Liu, Jonathan   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 RU Charkhutian, Armand   V5   V5   V5   V5   V5   2   X   V5   V5   V5   V5   V5   2 
 SBUFC Horiuchi, Kody   V5   V5   V5   V5   4   3   2   X   V5   V5   V5   V3   V5 
 TCNJ Gutman, Andrew   V5   2   V4   V5   1   1   1   0   X   2   V5   V5   1 
 UMCP Marcellino, Joey   V5   2   V5   V5   2   1   1   3   V5   X   V5   V5   4 
 UR Burns, Matthew   V5   1   1   2   0   0   1   0   2   3   X   4   2 
 URI Sienko , Joel   V5   0   V5   V3   V5   1   1   2   1   4   V5   X   1 
 VT Grooms, Samuel   V5   0   V4   V5   3   3   V5   1   V5   V5   V5   V5   X 

 

MF Pool #2 C

    CLEM   DART   GTU   IUFC   LU   NU   RU   SBUFC   TCNJ   UMCP   UR   URI   VT 
 CLEM West, Matthew   X   0   2   4   1   1   4   4   V5   1   3   V5   4 
 DART Hsu, Raymond   V5   X   V5   V5   1   1   4   V5   V5   2   V5   V5   V5 
 GTU LaPuerta, Carlos   V5   1   X   V5   V5   1   2   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 IUFC Jiang, Henry   V5   1   2   X   0   0   3   3   3   1   V5   2   0 
 LU Kuyler, Karl   V5   V5   2   V5   X   1   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 NU Walker, Andrew   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   1 
 RU Boldbataar, Misheel   V5   V5   V5   V5   V5   3   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 SBUFC Takamizawa, Alex    V5   0   2   V5   3   1   0   X   0   0   V5   V5   4 
 TCNJ Dingley, Jake   4   0   2   V5   2   0   1   V5   X   2   V5   V5   V5 
 UMCP Jain, Ritvik,
Fitzgerald, Sean 
 V5   V5   V5   V5   0   3   1   V5   V5   X   V5(2)   3(2)   3 
 UR Block, Robert   V5   0   2   4   0   1   2   4   3   3   X   2   2 
 URI McHenry , James,
Forcello , Jay 
 3   3   0   V5   2   0   0   2   4(2)   V5   V5   X   2(2) 
 VT Santiago, Ethan   V5   4   2   V5   1   V5   2   V5   2   V5   V5   V5   X 

 

MF Pool #3 A

    DEN   NAVY   PFA   RIT   UCHI   UCONN   UGA   UMASS   UNH   USMA   UTFC   WM 
 DEN Chreky, Jacob   X   2   V5   3   3   0   3   V5   V5   V5   3   0 
 NAVY Nelson, Greg   V5   X   V5   V5   4   V5   V5   2   V5   V5   V5   V5 
 PFA Zhang, Thomas   4   4   X   V5   V5   V5   1   1   V5   V5   4   V5 
 RIT Guthrie, Liam   V5   3   3   X   1   V5   2   V5   V5   V5   3   V5 
 UCHI Gordon-Sand, Spencer   V5   V5   2   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCONN Davidson, Jack   V5   2   4   1   4   X   3   3   V5   0   V5   V5 
 UGA Bergeron, Alex   V5   3   V5   V5   1   V5   X   1   V5   V5   V5   V5 
 UMASS Larosee, Matthew    4   V5   V5   3   3   V5   V5   X   V5   V5   4   V5 
 UNH Wallace, David   1   1   1   0   3   4   1   4   X   2   2   0 
 USMA Knapp, Adam   4   4   3   1   0   V5   0   2   V5   X   1   2 
 UTFC Chang, Albert   V5   0   V5   V5   3   2   4   V5   V5   V5   X   V5 
 WM Cusick, Matthew   V5   1   1   2   0   3   3   4   V5   V5   1   X 

 

MF Pool #3 B

    DEN   NAVY   PFA   RIT   UCHI   UCONN   UGA   UMASS   UNH   USMA   UTFC   WM 
 DEN Fratian, Mihai   X   V5   V5   V5   4   2   V5   V5   V5   V5   2   V5 
 NAVY Phelps, Ben,
Safbom, Conor 
 1   X   2(2)   V5   1(2)   4   3   2   V5   3   0(2)   3(2) 
 PFA Rangel, Alex   4   V5   X   V5   1   2   0   1   2   0   0   4 
 RIT Van Breems, Martin   1   3   3   X   0   1   2   0   3   1   0   1 
 UCHI Zaroff, Leo   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCONN Boislard, Adam   V5   V5   V5   V5   2   X   V5   V5   V5   V5   4   V5 
 UGA Ellington, Keegan   4   V5   V5   V5   3   3   X   V5   0   4   V5   V5 
 UMASS Wong, Angus   4   V5   V5   V5   1   2   4   X   V5   1   2   V5 
 UNH Demers, Nicholas   2   4   V5   V5   0   3   V5   1   X   3   V5   V5 
 USMA Kifer, Caleb   3   V5   V5   V5   1   0   V5   V5   V5   X   3   V5 
 UTFC Jaume Willenska, Andrei   V5   V5   V5   V5   1   V5   3   V5   3   V5   X   V5 
 WM Thomas, Stuart   1   V5   V5   V5   0   3   1   2   1   3   3   X 

 

MF Pool #3 C

    DEN   NAVY   PFA   RIT   UCHI   UCONN   UGA   UMASS   UNH   USMA   UTFC   WM 
 DEN Vo, Jon   X   1   V5   V5   V5   1   2   4   V5   3   2   V5 
 NAVY Stoner, Duncan   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5   2   V5 
 PFA Barrett, Luke   2   0   X   V5   1   0   V5   0   3   0   4   2 
 RIT Smith, Dylan   0   0   1   X   0   0   3   0   3   2   2   2 
 UCHI Cleland, Nick   1   4   V5   V5   X   0   V5   4   V5   V5   V5   V5 
 UCONN Patel, Ohm   V5   4   V5   V5   V5   X   V5   3   V5   V5   V5   V5 
 UGA Polley, Stephen   V5   3   4   V5   1   0   X   V5   4   4   V5   3 
 UMASS Taintor, Tyler   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4   X   V5   4   2   V5 
 UNH Deschenes, Brendan   4   3   V5   V5   2   1   V5   3   X   V5   4   V5 
 USMA Medina, David   V5   3   V5   V5   0   3   V5   V5   2   X   V5   4 
 UTFC Medina, Brett   V5   V5   V5   V5   2   0   3   V5   V5   2   X   V5 
 WM Alami, Faisal   1   2   V5   V5   2   0   V5   1   2   V5   2   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough