ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

USACFC 2018 WS

USACFC 2018

Knoxville, TN

WS Final Results

 

WS Pool #1 A

    BU   DEN   GATECH   GWU   NAVY   TCNJ   UCHI   UF   UMASS   UMICH   UTFC 
 BU Foster, Caroline   X   V5   V5   3   0   4   V5   V5   1   4   3 
 DEN Terlesky, Alexandra   1   X   3   0   3   2   V5   1   0   4   2 
 GATECH Hulgan, Mary-Carolyn   1   V5   X   1   1   0   1   1   0   2   0 
 GWU Zetkulic, Katie   V5   V5   V5   X   2   2   V5   3   0   1   V5 
 NAVY Trefren, Krista   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   2   4   V5 
 TCNJ Rothman, Abigail   V5   V5   V5   V5   2   X   3   V5   3   2   V5 
 UCHI Breslau, Hannah,
Constant, Victoria 
 1(2)   4(2)   V5   2(2)   3   V5(2)   X   2   4   0   3(2) 
 UF Su, Lai Jing   4   V5   V5   V5   1   3   V5   X   V5   0   4 
 UMASS Ghosh, Priyanka   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   X   4   V5 
 UMICH Grody, Emmie   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 UTFC Bennett, Avery   V5   V5   V5   2   0   3   V5   V5   1   0   X 

 

WS Pool #1 B

    BU   DEN   GATECH   GWU   NAVY   TCNJ   UCHI   UF   UMASS   UMICH   UTFC 
 BU Martinez, Omally   X   4   V5   1   1   V5   4   4   V5   3   V5 
 DEN Pitstick, Ellen   V5   X   2   0   2   0   3   V5   3   V5   V5 
 GATECH Liu, Iris   0   V5   X   2   0   4   2   3   2   3   V5 
 GWU Yoo, Donna   V5   V5   V5   X   3   V5   V5   3   V5   1   V5 
 NAVY Faux, Rose   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 TCNJ Bridges, Kristin   0   V5   V5   0   2   X   2   V5   V5   4   V5 
 UCHI Yamamoto, Naomi   V5   V5   V5   2   0   V5   X   V5   2   V5   V5 
 UF Nott, Emily   V5   4   V5   V5   2   2   2   X   2   1   V5 
 UMASS Mishley, April   1   V5   V5   3   4   3   V5   V5   X   V5   V5 
 UMICH Bissembayeva, Diyara   V5   4   V5   V5   3   V5   1   V5   2   X   V5 
 UTFC Listiak, Amanda   4   2   4   1   1   3   0   4   4   0   X 

 

WS Pool #1 C

    BU   DEN   GATECH   GWU   NAVY   TCNJ   UCHI   UF   UMASS   UMICH   UTFC 
 BU Merchant, Marie-Elle   X   V5   V5   V5   1   4   2   V5   V5   V5   V5 
 DEN Difilippo, Julia (Se)   0   X   2   V5   4   2   1   2   2   1   V5 
 GATECH Whitlock, Kelly   1   V5   X   V5   1   4   1   0   1   0   V5 
 GWU Rodriguez Garcia, Gabriela    2   1   3   X   0   0   0   0   0   0   V5 
 NAVY Merrill, Sarah,
Klitgard, Emily 
 V5   V5(2)   V5   V5   X   V5   2   3   2   V5   V5 
 TCNJ Sinha, Priya   V5   V5   V5   V5   3   X   1   3   3   V5   4 
 UCHI Han, Marina   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   V5   V5 
 UF Herner, Savannah,
Su, Lai Mei 
 1(2)   V5(2)   V5   V5   V5   V5(2)   V5(2)   X   4   V5(2)   V5 
 UMASS Proctor, Alexa   4   V5   V5   V5   V5   V5   2   V5   X   V5   1 
 UMICH Wu, Lenka   4   V5   V5   V5   1   4   0   2   3   X   2 
 UTFC Pettichord, Ella,
Sun, Betty 
 1   0   4   2   0   V5(2)   3   1(2)   V5(2)   V5(2)   X 

 

WS Pool #2 A

    ARMY   CLEM   DART   GTWN   IUFC   MSU   SBU   UCSB   UNH   UVM   WISC   WM 
 ARMY Schroeder, Helen   X   V5   1   V5   0   V5   4   3   V5   V5   V5   4 
 CLEM Reed, Sayaka   4   X   1   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5   2 
 DART Mentzer, Kaleigh   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GTWN McGrail, Lily   1   1   0   X   0   3   3   2   0   V5   V5   1 
 IUFC Ryskin, Anastasia   V5   3   1   V5   X   3   V5   V5   V5   V5   V5   4 
 MSU Aliana, Schwartz   1   3   2   V5   V5   X   V5   V5   4   V5   V5   V5 
 SBU Karakas, Ayla   V5   2   1   V5   0   2   X   V5   2   V5   4   2 
 UCSB Zahner, Nicole   V5   4   0   V5   0   1   1   X   V5   2   V5   1 
 UNH Melnyk, Alex   2   V5   0   V5   2   V5   V5   3   X   V5   V5   V5 
 UVM Heistand, Madeleine   0   0   0   3   0   3   1   V5   3   X   V5   3 
 WISC Brown-Kingsley, Piper   4   3   0   4   1   2   V5   2   0   4   X   4 
 WM Carney, Gabriella   V5   V5   1   V5   V5   4   V5   V5   3   V5   V5   X 

 

WS Pool #2 B

    ARMY   CLEM   DART   GTWN   IUFC   MSU   SBU   UCSB   UNH   UVM   WISC   WM 
 ARMY Locantro, Tara   X   3   2   V5   4   4   0   3   0   4   V5   4 
 CLEM Stockfisch, Marilyn   V5   X   4   V5   V5   3   V5   4   V5   V5   V5   V5 
 DART Royce, Kate   V5   V5   X   V5   V5   1   V5   1   4   V5   V5   V5 
 GTWN Lovell, Abigail   1   1   3   X   4   3   1   2   1   1   V5   0 
 IUFC Donley, Mariah   V5   1   4   V5   X   V5   V5   4   1   V5   V5   V5 
 MSU Patel, Trisha   V5   V5   V5   V5   2   X   1   4   4   V5   V5   V5 
 SBU Krug, Taylor   V5   3   0   V5   2   V5   X   4   3   2   V5   3 
 UCSB Brennan , Allison   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   V5   V5 
 UNH March, Lindsay   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UVM Becchina , Reilly   V5   4   1   V5   2   2   V5   2   1   X   V5   1 
 WISC Gnatenco, Luana   0   2   1   3   1   2   2   0   0   2   X   0 
 WM Stevens, Chrysanthi   V5   3   3   V5   2   0   V5   1   0   V5   V5   X 

 

WS Pool #2 C

    ARMY   CLEM   DART   GTWN   IUFC   MSU   SBU   UCSB   UNH   UVM   WISC   WM 
 ARMY Du, Nathalie   X   3   1   V5   2   2   V5   2   2   V5   V5   1 
 CLEM Johnson, Julia   V5   X   V5   V5   V5   3   0   2   V5   V5   V5   V5 
 DART Hernandez, Lessley   V5   4   X   V5   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2 
 GTWN Stekol, Rebecca   1   1   1   X   4   2   1   3   3   1   V5   V5 
 IUFC Luecht, Katie   V5   4   V5   V5   X   V5   V5   V5   4   V5   V5   2 
 MSU Dao, Linh   V5   V5   2   V5   3   X   4   2   3   V5   V5   4 
 SBU Malischke, Sophia   3   V5   2   V5   1   V5   X   3   0   V5   3   V5 
 UCSB Truong , Vivien    V5   V5   4   V5   3   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UNH Howard, Emma   V5   2   3   V5   V5   V5   V5   4   X   V5   V5   V5 
 UVM Darby , Holly   3   1   1   V5   2   2   4   1   0   X   3   1 
 WISC Ellis, Louisa   3   3   4   1   1   2   V5   2   1   V5   X   2 
 WM Myers, Madeline   V5   1   V5   4   V5   V5   4   1   3   V5   V5   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 08 12:33:20 EDT 2018

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough