ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

USACFC 2018 WF

USACFC 2018

Knoxville, TN

WF Final Results

 

WF Pool #1 A

    BU   DEN   GATECH   LU   OC   UCB   UCSB   UVA   WISC 
 BU Black, Sarah   X   V5   2   V5   4   V5   V5   4   1 
 DEN Wardzala, Amber   2   X   V5   V5   4   V5   V5   3   V5 
 GATECH McLaurin, Megan   V5   2   X   V5   V5   3   V5   4   2 
 LU Faison, Elizabeth    3   4   4   X   0   3   4   V5   2 
 OC Garrison, Hanae   V5   V5   3   V5   X   1   V5   V5   1 
 UCB Sandvik, Clarissa   4   4   V5   V5   V5   X   V5   V5   2 
 UCSB Bowden , Haley    0   0   2   V5   1   0   X   3   1 
 UVA Saul, Emily   V5   V5   V5   2   2   4   V5   X   V5 
 WISC Getting, Samantha   V5   0   V5   V4   V5   V5   V5   4   X 

 

WF Pool #1 B

    BU   DEN   GATECH   LU   OC   UCB   UCSB   UVA   WISC 
 BU Zhu, Flora   X   V5   V5   V5   V5   4   V5   4   4 
 DEN Keefer, Corinne   1   X   V5   V5   V5   1   3   2   2 
 GATECH Woo, Esther   2   3   X   V5   2   0   4   2   V5 
 LU Mozingo, Kathlyn   1   3   2   X   1   4   4   0   V5 
 OC Heuser, Zoe   3   3   V5   V5   X   0   V5   0   2 
 UCB Lin, Kristina   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   2   V5 
 UCSB Doessing, Cathrine   1   V5   V5   V5   2   2   X   1   V5 
 UVA Z, Guo   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 WISC Zhong, Monica   V5   V5   3   4   V5   3   3   0   X 

 

WF Pool #1 C

    BU   DEN   GATECH   LU   OC   UCB   UCSB   UVA   WISC 
 BU Yespenbetova, Dana   X   V5   0   1   V5   1   0   4   V5 
 DEN Emandi, Diyanshu   2   X   2   V5   V5   1   2   1   3 
 GATECH McNeice, Julianna   V5   V5   X   V5   3   1   V5   4   V5 
 LU Chance, Haven   V5   2   0   X   2   2   3   V5   1 
 OC Zhang, Valentina   3   0   V5   V5   X   1   V5   0   2 
 UCB Chavoinik, Dor   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UCSB Aruiza, Sam   V5   V5   1   V5   2   1   X   3   V5 
 UVA Zee, Lin   V5   V5   V5   2   V5   1   V5   X   V5 
 WISC Tucker, Annelise   0   V5   1   V5   V5   2   1   3   X 

 

WF Pool #2 A

    TCNJ   UF   UGA   UMASS   UMICH   UNH   UTFC   VT   XU 
 TCNJ Menna, Seraphema   X   V5   V5   V5   0   4   V5   2   V5 
 UF Arteta, Sarah   2   X   V5   V5   4   V5   V5   4   V5 
 UGA Douglas, Andrea   0   0   X   0   0   1   0   1   V5 
 UMASS Nunziato, Alison   2   2   V5   X   V5   1   1   1   V5 
 UMICH Purdy-Sachs, Alinah   V5   V5   V5   2   X   V5   V5   V5   V5 
 UNH Barta, Katharina   V5   2   V5   V5   1   X   4   4   2 
 UTFC Procell, Alex   3   0   V5   V5   4   V5   X   1   V5 
 VT Corinaldi, Michelle   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5   X   V5 
 XU Tibbits, Samantha   2   0   4   1   0   V5   0   0   X 

 

WF Pool #2 B

    TCNJ   UF   UGA   UMASS   UMICH   UNH   UTFC   VT   XU 
 TCNJ Stapel, Allison   X   2   V5   V5   0   V5   V5   4   V5 
 UF Chaparro, Alejandra   V5   X   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5 
 UGA Jones, Taylor   2   1   X   V5   0   4   V5   4   V5 
 UMASS Aicardi, Samantha   2   0   1   X   0   V5   1   4   0 
 UMICH Ziyalan, Elvan   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UNH Nguyen, Phuoung   4   0   V5   1   1   X   V5   2   V5 
 UTFC Alario, Alex   2   0   4   V5   3   4   X   V5   V5 
 VT Hull, Laney   V5   0   V5   V5   1   V5   2   X   V5 
 XU Joshi, Mrunmayee   1   2   4   V5   1   4   1   4   X 

 

WF Pool #2 C

    TCNJ   UF   UGA   UMASS   UMICH   UNH   UTFC   VT   XU 
 TCNJ Maguire, Meghan,
Rosario, Emily 
 X   V5   V5   V5   3   V5   4(2)   V5   V5 
 UF Guzman, Itzel,
Casper, Emily 
 4(2)   X   V5   4(2)   V5(2)   4   1   V5(2)   3 
 UGA Lau, Jasmine   0   3   X   4   2   V5   2   V5   1 
 UMASS Fitzpatrick, Abigail   4   V5   V5   X   1   V5   V5   V5   V5 
 UMICH Zhao, Yimeng   V5   2   V5   V5   X   V5   V5   3   V5 
 UNH Friese, Crystina   3   V5   2   0   0   X   4   V5   3 
 UTFC Zhang, Jing-Jing   V5   V5   V5   3   1   V5   X   V5   V5 
 VT Rearden, Sasha   3   1   3   0   V5   2   2   X   V5 
 XU Hubbard, Paige   2   V5   V5   2   1   V5   0   1   X 

 

WF Pool #3 A

    ARMY   CLEM   DART   GWU   IUFC   MSU   NAVY   USC   WM 
 ARMY Sun, Claudia   X   V5   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CLEM Firth, Briana   0   X   1   0   1   0   1   4   0 
 DART Shen, Cindy   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GWU Sanchez, Rebecca   0   V3   2   X   2   V5   1   2   V5 
 IUFC Grossman, Elizabeth   0   V5   0   V3   X   1   1   1   1 
 MSU Rackerby, Nina   1   V5   2   2   V5   X   V5   3   V5 
 NAVY Devallon, Lorzlie   2   V5   0   V5   V5   2   X   1   V5 
 USC Foellmer, Lena   0   V5   2   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 WM Sutterlin, Elizabeth   1   V5   0   0   V5   3   3   1   X 

 

WF Pool #3 B

    ARMY   CLEM   DART   GWU   IUFC   MSU   NAVY   USC   WM 
 ARMY Pennington, Rachel   X   V5   1   4   2   V5   V5   V5   V5 
 CLEM West, Rebecca   3   X   2   0   2   0   2   1   1 
 DART Ng, Ellie   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GWU Yee, Linden   V5   V5   3   X   2   V5   V5   2   3 
 IUFC Huang, Charlotte   V5   V5   1   V5   X   V5   V5   V5   4 
 MSU Lidwell, Kristen   2   V5   3   4   2   X   V5   V5   V5 
 NAVY Allarey, Franchette   2   V5   1   1   3   2   X   2   V5 
 USC Fajans, Rose   1   V5   4   V5   2   3   V5   X   V5 
 WM Marto, Alexandra   3   V5   3   V5   V5   4   4   1   X 

 

WF Pool #3 C

    ARMY   CLEM   DART   GWU   IUFC   MSU   NAVY   USC   WM 
 ARMY Melgoza, Mia   X   V5   2   4   V5   4   V5   V5   2 
 CLEM Grayson, Courtney   3   X   2   0   4   2   4   1   2 
 DART Dundek, Michelle   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GWU Stricklin , Lizzie   V5   V5   3   X   V5   4   V5   V5   V5 
 IUFC Zhang, Lyu   0   V5   0   1   X   0   1   0   0 
 MSU Nelson, Anna   V5   V5   1   V5   V5   X   4   4   V5 
 NAVY Batuy, Charmaine   3   V5   1   0   V5   V5   X   V5   V5 
 USC Almogy, Tal   3   V5   3   2   V5   V5   1   X   2 
 WM Chen, Jennifer   V5   V5   3   2   V5   2   2   V5   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 08 14:36:14 EDT 2018

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough