ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

USACFC 2018 WE

USACFC 2018

Knoxville, TN

WE Final Results

 

WE Pool #1 A

    ARMY   CMU   DART   DEN   MSU   UF   UGA   UMBC   UMICH   UNH   UTFC   WM 
 ARMY Yang, Amy   X   1   3   V5   4   4   V5   V5   3   V5   2   3 
 CMU Ahn, Jungsoo   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 DART Sampugnaro, Emma   V5   1   X   V5   V5   V5   4   4   1   V5   3   V5 
 DEN Shepard, Mattie   2   3   4   X   1   V5   1   4   0   3   0   1 
 MSU Baty, Nora   V5   2   2   V5   X   3   V5   V5   3   V5   2   4 
 UF Hinckley, Dolores   V5   0   4   2   V5   X   4   4   V5   V5   2   3 
 UGA Courtney, Elya   2   3   V5   V5   0   V5   X   V5   V5   V5   1   V4 
 UMBC Hahm, Sidney   2   1   V5   V5   2   V5   4   X   4   V5   2   3 
 UMICH Fong, Vanessa   V5   2   V5   V5   V5   1   4   V5   X   V5   4   0 
 UNH Davis, Natalie   1   2   2   V5   3   1   1   3   2   X   3   1 
 UTFC Neveu, Grace   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 WM Hoover, Cecilia   V5   1   4   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   0   X 

 

WE Pool #1 B

    ARMY   CMU   DART   DEN   MSU   UF   UGA   UMBC   UMICH   UNH   UTFC   WM 
 ARMY Weigel, Rebecca   X   V5   V5   3   4   4   4   V5   V5   V5   0   1 
 CMU Li, Zhiyao   4   X   2   V4   2   3   1   2   4   4   1   3 
 DART Wu, Jennifer   4   V5   X   3   V5   2   V5   V5   V5   V5   4   4 
 DEN LeBlanc, Hayley   V5   3   V5   X   2   4   3   V5   1   V4   2   3 
 MSU Widdman, Ceili   V5   V5   4   V5   X   1   4   V5   3   V5   V5   V5 
 UF Walsh , Sabrina,
Porter, Stephany 
 V5   V5   V5(2)   V5   V5   X   V4(2)   3   4   V5   2(2)   V5(2) 
 UGA Norton, Shelby   V5   V5   4   V4   V5   3   X   V5   1   V5   1   2 
 UMBC Singh, Divya,
Shin, Shua 
 3   V5   2   3   1   V5   3   X   1(2)   V5   0   2 
 UMICH Martin, Rebecca   4   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5   X   2   1   V5 
 UNH LaFrance, Darcy   2   V5   2   3   0   3   4   4   V5   X   1   V5 
 UTFC Tkachman, Sonya   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 WM Hao, Ruoying   V5   V5   V5   V5   3   0   V5   V5   4   4   3   X 

 

WE Pool #1 C

    ARMY   CMU   DART   DEN   MSU   UF   UGA   UMBC   UMICH   UNH   UTFC   WM 
 ARMY Duffy, Brigit   X   4   4   V5   V5   V5   V5   4   3   V5   3   3 
 CMU Lohier, Samantha   V5   X   V5   3   V5   3   V4   V5   V5   V5   V5   V5 
 DART Hoisington, Acacia   V5   4   X   V5   V5   4   V5   V5   4   V5   V5   3 
 DEN Qin-Terrill, Tuuli   4   V4   0   X   V5   3   V5   4   V5   4   1   3 
 MSU Inman, Anya   4   4   4   3   X   2   V5   V5   3   V5   3   V5 
 UF Valdivia-Fuentes, Maria   4   V5   V5   V5   V5   X   V5   V4   V5   V5   V5   V5 
 UGA Ryu, Seri   3   2   3   3   4   0   X   3   2   V5   2   V5 
 UMBC King, Sydney   V5   2   3   V5   2   0   V5   X   3   V5   4   0 
 UMICH John, Elizabeth   V5   4   V5   4   V5   2   V5   V5   X   V5   4   4 
 UNH MacLachlan, Lauren   0   3   1   V5   2   2   4   4   4   X   1   1 
 UTFC Javeri, Suraya   V5   2   3   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 WM Petzer, Nikki   V5   3   V5   V5   4   3   2   V5   V5   V5   4   X 

 

WE Pool #2 A

    BU   CLEM   GATECH   GWU   IUFC   NAVY   OC   PITT   UCHI   UCSB   UMASS   XU 
 BU Wu, Doreen   X   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   V3   V4   V5   V5 
 CLEM Willets, Kaitlyn   3   X   4   2   2   4   3   V5   2   4   3   2 
 GATECH Avva, Valerie   4   V5   X   V5   2   V5   4   3   3   2   V5   V5 
 GWU Dai, Katie   V5   V5   4   X   1   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 IUFC Kwok, Tianna   4   V5   V5   V5   X   V5   2   V5   V5   3   V5   V5 
 NAVY Davis, Lani   1   V5   3   3   2   X   3   V5   4   V5   2   3 
 OC Liu, Michelle   3   V5   V5   3   V5   V5   X   V5   2   2   V5   V5 
 PITT Simon, Gabby   1   3   V5   4   4   4   4   X   3   V5   V5   V5 
 UCHI Smith, Julia   2   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   X   2   V5   V5 
 UCSB Jacobsen, Kim    3   V5   V5   0   V5   4   V5   4   V5   X   V5   V5 
 UMASS Man, Stephanie   2   V5   4   4   2   V5   4   4   0   3   X   3 
 XU Remencus, Rachel   2   V5   1   0   3   V5   1   0   1   3   V4   X 

 

WE Pool #2 B

    BU   CLEM   GATECH   GWU   IUFC   NAVY   OC   PITT   UCHI   UCSB   UMASS   XU 
 BU Tamragouri, Sucheta   X   V5   V5   V2   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 CLEM Darling, Caitlin   0   X   1   0   3   2   3   0   0   1   1   4 
 GATECH Bernart, Katharine   4   V5   X   4   4   4   V5   4   2   2   V5   2 
 GWU Meli, Nina   1   V5   V5   X   3   V5   V5   V5   V4   4   V5   V5 
 IUFC Kurian, Celeste   2   V5   V5   V5   X   V4   4   2   V2   1   2   2 
 NAVY Stewart, Brittany   3   V5   V5   0   3   X   3   1   2   1   3   3 
 OC Shen, Amanda   1   V5   1   4   V5   V5   X   V5   2   3   4   V5 
 PITT He, Lisa   2   V5   V5   2   V5   V5   3   X   1   2   V5   V5 
 UCHI Peak, Mina   V5   V5   V5   3   1   V5   V5   V5   X   V5   V5   2 
 UCSB Jung, Gia   2   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   2   X   V5   V5 
 UMASS Arber, Jillian   1   V5   4   0   V5   V4   V5   4   0   4   X   1 
 XU Bridges, Sara   0   V5   V5   2   V5   V4   2   3   V5   3   V5   X 

 

WE Pool #2 C

    BU   CLEM   GATECH   GWU   IUFC   NAVY   OC   PITT   UCHI   UCSB   UMASS   XU 
 BU Bornstein, Olivia   X   V5   3   V5   3   V5   V5   V5   2   V5   2   V5 
 CLEM Skidmore, Hollis   0   X   4   3   V5   2   3   2   1   4   0   1 
 GATECH Baione, Stephanie   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   1   V5   V5 
 GWU Lopaty, Lauren ,
Slawson, Soleil  
 2   V5   1(2)   X   V4(2)   V5   V5(2)   V3   4   V5   3   V5(2) 
 IUFC Hance, Dominique   V5   1   3   3   X   V5   V5   V5   1   2   3   1 
 NAVY Ramos, Amanda,
Lozano, Madison 
 4(2)   V5(2)   3   3(2)   2   X   3   V5(2)   V5(2)   2   V5   V5(2) 
 OC Passannante, Sarah   1   V5   1   2   0   V5   X   2   2   3   1   1 
 PITT Averill, Addison   1   V5   4   2   0   2   V5   X   V5   2   1   4 
 UCHI Zachar, Grace   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5   3   X   V5   3   V5 
 UCSB Rodden, Jenna   2   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   3   X   4   3 
 UMASS Digan, Michaela   V5   V5   4   V4   V4   3   V5   V5   V5   V5   X   V5 
 XU Altman, Robin   1   V5   1   1   V2   0   V5   V5   3   V5   2   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 08 13:08:56 CDT 2018

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough