ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

USACFC 2018 MS

USACFC 2018

Knoxville, TN

MS Final Results

 

MS Pool #1 A

    CLEM   DART   DEN   GATECH   NAVY   UF   UMBC   UMICH   USC   UVM   XU 
 CLEM Jardim, Kyle   X   3   V5   V5   V5   3   V5   0   0   0   4 
 DART Wolfe-McGuire, William   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   3   V5 
 DEN Timmins, Daniel   3   2   X   V5   2   3   V5   0   3   3   V5 
 GATECH Robinson, Wesley   2   0   3   X   V5   1   V5   1   3   0   1 
 NAVY Weiss, Andrew   2   1   V5   2   X   4   V5   0   2   0   4 
 UF Goldfarb, Daniel   V5   3   V5   V5   V5   X   V5   2   4   0   3 
 UMBC Gruver-Williams, Asher   3   1   3   4   1   2   X   1   1   3   4 
 UMICH Cichocki, David   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   3   V5 
 USC Sherfa, Abagaaz   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   1   X   V5   V5 
 UVM Titiz, Murat   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   X   V5 
 XU Fitschen, Walter   V5   3   1   V5   V5   V5   V5   2   1   1   X 

 

MS Pool #1 B

    CLEM   DART   DEN   GATECH   NAVY   UF   UMBC   UMICH   USC   UVM   XU 
 CLEM Kellner, Taylor   X   V5   V5   V5   V5   1   1   1   2   3   V5 
 DART Epstein, Jake,
Bilcheck, Zach 
 2   X   V5   V5   V5   2   0(2)   4   3   2   1(2) 
 DEN Tallman, Dylan   1   0   X   V5   V5   1   V5   3   2   2   V5 
 GATECH Hopkins, David   4   4   1   X   2   3   V5   1   0   3   4 
 NAVY Kirby, James   2   1   3   V5   X   2   2   0   V5   V5   V5 
 UF Lu, Victor   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   4   2   V5   V5 
 UMBC Gibson, Andrew   V5   V5   3   4   V5   4   X   0   2   3   V5 
 UMICH Walwyn, Nathanael   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 USC Mattyus, Lorand   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5   4   X   V5   V5 
 UVM Hunter, William   V5   V5   V5   V5   4   3   V5   1   0   X   V5 
 XU Compton, Wilson   2   V5   3   V5   3   2   3   1   0   3   X 

 

MS Pool #1 C

    CLEM   DART   DEN   GATECH   NAVY   UF   UMBC   UMICH   USC   UVM   XU 
 CLEM West, Matthew   X   4   V5   V5   4   2   4   0   2   V5   V5 
 DART Figueroa, Manuel   V5   X   V5   V5   V5   3   V5   V5   3   V5   V5 
 DEN Stevens, Jeff   4   1   X   2   2   0   0   2   2   V5   4 
 GATECH Lee, Alexander   2   2   V5   X   4   0   V5   2   1   V5   0 
 NAVY Kuruwichaya, Natdaran,
Meacham, Christopher 
 V5(2)   2   V5   V5   X   2   V5   2   V5   V5   V5 
 UF Jutras, Daniel,
Milocco, Dom 
 V5   V5   V5   V5(2)   V5   X   V5   3   V5   V5   V5(2) 
 UMBC Conner, Noah   V5   3   V5   1   2   2   X   2   V5   V5   V5 
 UMICH Cooper, Joshua   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 USC Matta, Sander   V5   V5   V5   V5   2   1   3   0   X   V5   V5 
 UVM Meyers, Andrew   1   2   3   0   1   1   3   0   0   X   2 
 XU Chan, Eric   3   3   V5   V5   0   3   0   1   4   V5   X 

 

MS Pool #2 A

    ARMY   CMU   GWU   MSU   NU   TCNJ   UCSB   UGA   UMCP   UNH   WISC 
 ARMY Papa, Chris   X   V5   4   2   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CMU Yu, Alexander   1   X   V5   0   2   3   1   V5   V5   V5   V5 
 GWU Hill, Alex   V5   4   X   2   3   V5   0   V5   3   V5   V5 
 MSU Yen, James   V5   V5   V5   X   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5 
 NU Bushick, Kyle   3   V5   V5   2   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 TCNJ Chiu, Ryan   0   V5   4   V5   3   X   0   V5   0   V5   V5 
 UCSB McMahon, Chris    3   V5   V5   2   3   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UGA Kale, Omkar   1   3   0   0   1   1   1   X   0   1   2 
 UMCP Lin, Kevin   3   2   V5   4   4   V5   2   V5   X   V5   4 
 UNH Barlett, Thor   1   1   0   0   2   0   2   V5   1   X   V5 
 WISC Cai, James   2   0   1   1   0   3   0   V5   V5   2   X 

 

MS Pool #2 B

    ARMY   CMU   GWU   MSU   NU   TCNJ   UCSB   UGA   UMCP   UNH   WISC 
 ARMY Kambili, Noah   X   V5   4   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5   V5 
 CMU Kufro, Justin   0   X   0   2   3   2   4   V5   V5   V5   V5 
 GWU Nohra, Sam   V5   V5   X   4   4   4   V5   V5   V5   4   V5 
 MSU Walch, Jack   3   V5   V5   X   3   3   V5   V5   V5   V5   V5 
 NU Martineau, Alexis   3   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 TCNJ Haines, Chris   3   V5   V5   V5   2   X   4   V5   V5   V5   V5 
 UCSB Simons , Thomas   V5   V5   4   4   4   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UGA Sreepathi, Vivek   2   2   0   3   2   0   2   X   1   3   4 
 UMCP Narducci, Lorenzo   3   4   3   2   2   4   2   V5   X   V5   V5 
 UNH Bovie, Adam   2   2   V5   4   0   4   4   V5   2   X   V5 
 WISC Zeinemann, Nicholas   4   2   1   2   2   3   1   V5   3   4   X 

 

MS Pool #2 C

    ARMY   CMU   GWU   MSU   NU   TCNJ   UCSB   UGA   UMCP   UNH   WISC 
 ARMY White, Phil   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5 
 CMU Liu, Yizhe   0   X   2   V5   0   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GWU Alfadl , Khaled    2   V5   X   1   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 MSU Buechler, Tim   0   3   V5   X   1   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 NU Kepertis, George   2   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   3   V5   2 
 TCNJ Martinez, Jordan   1   1   3   2   0   X   4   V5   3   4   V5 
 UCSB Miyamoto, Matt   0   2   3   1   2   V5   X   V5   0   V5   3 
 UGA Ozmer, Joseph   1   0   3   0   2   3   2   X   0   0   V5 
 UMCP Freedman, Ryan   V5   4   3   3   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UNH Cini, Hunter   1   3   1   4   1   V5   2   V5   0   X   4 
 WISC Tarpey, Quinn   2   2   0   2   V5   1   V5   4   1   V5   X 

 

MS Pool #3 A

    BU   CU   GTWN   IUFC   SBU   UCB   UCHI   UMASS   UTFC   UVA   WM 
 BU Chaudhry, Raj   X   3   V5   2   V5   4   V5   4   0   3   3 
 CU Goldman, Benjamin   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   4   2   V5   V5 
 GTWN Ospenson, Simon   3   0   X   0   4   V5   V5   1   0   V5   2 
 IUFC DeCesaris, Charles   V5   3   V5   X   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5 
 SBU Carvajal, Andres,
Campione, Anthony 
 2(2)   3(2)   V5   0   X   1(2)   V5(2)   1(2)   0   3   V5(2) 
 UCB Jiao, Kevin   V5   3   4   4   V5   X   V5   2   2   V5   4 
 UCHI White, Abraham   0   0   3   0   1   1   X   0   2   1   1 
 UMASS Michell, Bailey   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   X   4   V5   V5 
 UTFC Li, Sean   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   4   V5 
 UVA Lilly, Nathaniel   V5   2   4   1   V5   1   V5   1   V5   X   V5 
 WM Pressendo, Steven   V5   1   V5   3   2   V5   V5   1   1   4   X 

 

MS Pool #3 B

    BU   CU   GTWN   IUFC   SBU   UCB   UCHI   UMASS   UTFC   UVA   WM 
 BU Kerr, Gregory   X   1   V5   1   V5   V5   V5   1   2   V5   V5 
 CU Schwartz, Michael   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GTWN Schofield, Richard   0   0   X   1   3   1   2   1   1   4   0 
 IUFC Richmond, Mark   V5   2   V5   X   3   4   V5   4   4   V5   V5 
 SBU Szigeti, Alec   1   2   V5   V5   X   V5   V5   1   V5   V5   V5 
 UCB Wang, Frank   3   1   V5   V5   0   X   V5   1   1   V5   1 
 UCHI Mork, Ryan   4   1   V5   0   4   2   X   3   1   V5   1 
 UMASS Mahoney, Donal   V5   2   V5   V5   V5   V5   V5   X   2   V5   3 
 UTFC Li, Jonathan   V5   2   V5   V5   3   V5   V5   V5   X   V5   4 
 UVA Yoo, Jeffrey   4   1   V5   4   4   2   4   2   0   X   0 
 WM Alpert, Eric   4   3   V5   2   4   V5   V5   V5   V5   V5   X 

 

MS Pool #3 C

    BU   CU   GTWN   IUFC   SBU   UCB   UCHI   UMASS   UTFC   UVA   WM 
 BU Funk, Austin,
Ciaramitaro, Matt 
 X   1   V5(2)   2   V5   V5   V5(2)   0   1   3   4(2) 
 CU Sun, Eric   V5   X   V5   4   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5 
 GTWN Culbertson, Zachary   2   1   X   3   3   2   1   2   0   2   2 
 IUFC Garg, Spandan   V5   V5   V5   X   3   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 SBU Breton, Maxime   3   1   V5   V5   X   4   V5   V5   0   V5   V5 
 UCB Wang, Alex   3   1   V5   2   V5   X   V5   2   0   4   V5 
 UCHI Keene, Paul   3   1   V5   1   1   1   X   1   0   3   4 
 UMASS Traylor, Aaron   V5   1   V5   V5   2   V5   V5   X   3   V5   4 
 UTFC Young, Zac   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UVA Gibbs, Jackson   V5   3   V5   4   1   V5   V5   3   1   X   3 
 WM Catlett, Robert   V5   1   V5   2   3   3   V5   V5   2   V5   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 08 18:03:26 EDT 2018

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough