ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

USACFC 2018 MF

USACFC 2018

Knoxville, TN

MF Final Results

 

MF Pool #1 A

    ARMY   CMU   DART   GATECH   LU   MSU   OC   TCNJ   UCB   UF   UMCP   UVA   WISC 
 ARMY West, Cody   X   0   V5   V5   V5   3   V5   V5   4   V5   4   V5   2 
 CMU Le Scao, Teven   V5   X   V5   1   V5   V5   V5   V5   3   4   1   3   1 
 DART Bartram, Carter   2   1   X   0   V5   2   V5   4   V5   V5   1   4   1 
 GATECH Lim, Arthur   2   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   1 
 LU O'Dea, Gabriel   1   0   3   0   X   1   3   3   3   V5   1   2   1 
 MSU Sanders, Julian   V5   0   V5   3   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   0   2 
 OC Pelkey, Silas   1   1   1   1   V5   2   X   3   0   V5   0   0   0 
 TCNJ Heinrich, Alex   4   0   V5   4   V5   4   V5   X   2   V5   4   2   4 
 UCB Ding, Zachary   V5   V5   1   4   V5   3   V5   V5   X   V5   1   V5   V5 
 UF Lewis, Jared   4   V5   0   0   3   1   1   3   4   X   1   V5   0 
 UMCP Talagala, Roshan   V5   V5   V5   2   V5   4   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UVA Gumprich, Joe   2   V5   V5   3   V5   V5   V5   V5   1   3   1   X   2 
 WISC Stuart, Alec   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   4   V5   X 

 

MF Pool #1 B

    ARMY   CMU   DART   GATECH   LU   MSU   OC   TCNJ   UCB   UF   UMCP   UVA   WISC 
 ARMY Kurtzahn, Dan   X   3   V5   0   V5   V5   V5   3   2   V5   V5   V5   V5 
 CMU Popescu, Tudor   V5   X   2   0   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5   V5 
 DART Gochman, Sam   3   V5   X   3   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5   V5   V5 
 GATECH Rudolf, Max   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   1   V5   4   V5   V5 
 LU Sloan, Josh,
Chambliss, Riley 
 0   0   2(2)   1   X   0   V5(2)   1(2)   0   1(2)   2(2)   0(2)   V5 
 MSU Jenkins, Nicholas   2   4   3   1   V5   X   V5   V5   2   0   2   V5   V5 
 OC Davidson, Sam   3   3   0   0   3   0   X   V5   1   V5   0   1   V5 
 TCNJ Condos, Jayson   V5   1   3   2   V5   3   3   X   0   2   3   V5   V5 
 UCB Zeng, Michael   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UF Eiffert, Alex   4   1   1   3   V5   V5   4   V5   1   X   4   V5   V5 
 UMCP Blondel, Leo   2   2   2   V5   V5   V5   V5   V5   0   V5   X   V5   V5 
 UVA Davis, Jack   0   1   2   3   V5   3   V5   4   0   2   3   X   V5 
 WISC Bowne, Torin   3   0   2   0   2   0   0   1   1   1   1   1   X 

 

MF Pool #1 C

    ARMY   CMU   DART   GATECH   LU   MSU   OC   TCNJ   UCB   UF   UMCP   UVA   WISC 
 ARMY Knapp, Adam   X   2   3   4   V5   V5   V5   V5   0   2   3   V5   V5 
 CMU Ching, Wai Sing   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   0   V5   4   V5   V5 
 DART Wen, James,
Hyun, Ryan 
 V5(2)   0   X   V5(2)   V5(2)   V5   V5   V5   2   4   1(2)   V5   V5 
 GATECH McGuire, Gavin   V5   2   3   X   V5   2   V5   V5   0   1   V5   V5   V5 
 LU Trent, Noah,
Hojon, Josiah 
 3   1   1(2)   0   X   1   V5(2)   3(2)   0   1(2)   2(2)   V5(2)   4 
 MSU Stark, Jordan   2   4   4   V5   V5   X   V5   V5   2   4   2   V5   V5 
 OC Kuo, Sean   1   1   1   1   2   3   X   4   1   3   0   V5   3 
 TCNJ Dingley, Jake   3   4   1   1   V5   2   V5   X   0   1   0   V5   V5 
 UCB Shih, Austin   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UF Hope, Harrison,
Clavijo-Gomez, Santiago 
 V5   4   V5   V5   V5(2)   V5   V5(2)   V5(2)   3   X   V5(2)   V5(2)   V5(2) 
 UMCP Marcellino, Joey   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   0   2   X   V5   V5 
 UVA Mellerine, Dillon   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   X   0 
 WISC Smith, Andrew   1   0   1   3   V5   0   V5   2   1   1   0   V5   X 

 

MF Pool #2 A

    BU   CLEM   DEN   NAVY   NU   SBU   UCHI   UMBC   UTFC   UTK   VT   WM 
 BU Ebiclioglu, Kutay   X   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   2   V5   3   V5 
 CLEM Knight, Cash   1   X   V5   V5   3   V5   1   V5   3   V5   2   V5 
 DEN Chreky, Jacob   0   2   X   V5   V5   1   1   V5   1   V5   2   V5 
 NAVY Vale-Enriquez, Fernando   2   3   2   X   V5   V5   1   V5   0   V5   4   V5 
 NU Yin, Victor   0   V5   4   2   X   3   1   V5   1   V5   V5   V5 
 SBU Joseph, Willem   3   2   V5   4   V5   X   0   V5   V5   3   1   V5 
 UCHI Gordon-Sand, Spencer   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   V5   V5   V5 
 UMBC Offenbacher, Patrick   2   3   1   1   0   2   V5   X   1   V5   3   V5 
 UTFC Stanton, Tim   V5   V5   V5   V5   V5   4   1   V5   X   V5   V5   V5 
 UTK Henderson, Casey   0   2   2   2   0   V5   1   2   0   X   0   V5 
 VT Youmans, Garrett   V5   V5   V5   V5   2   V5   0   V5   3   V5   X   V5 
 WM Alami, Faisal   1   0   1   0   0   3   1   0   1   2   0   X 

 

MF Pool #2 B

    BU   CLEM   DEN   NAVY   NU   SBU   UCHI   UMBC   UTFC   UTK   VT   WM 
 BU Collins, Zach   X   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   1   V5   V5   V5 
 CLEM Byrd, Landon   0   X   3   V5   1   V5   1   V5   1   V5   V5   V5 
 DEN Fratian, Mihai   1   V5   X   V5   4   V5   1   4   1   V5   V5   V5 
 NAVY Phelps, Benjamin   1   3   4   X   2   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 NU Walker, Andrew   2   V5   V5   V5   X   V5   3   4   2   V5   V5   V5 
 SBU Galler, Dave,
Grabois, Jonathan 
 1   2   2   2   3   X   2   3(2)   3   V5   2   V5 
 UCHI Cleland, Nicholas   V5   V5   V5   3   V5   V5   X   V5   4   V5   V5   V5 
 UMBC Alexander, Richard   3   2   V5   3   V5   V5   2   X   2   V5   2   V5 
 UTFC Chang, Albert   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UTK Carr, Harold   0   1   0   0   0   3   4   2   0   X   2   1 
 VT Cusumano, Daniel   3   2   4   3   2   V5   3   V5   2   V5   X   V5 
 WM Mullins, Brandon   0   0   2   3   1   4   0   3   0   V5   4   X 

 

MF Pool #2 C

    BU   CLEM   DEN   NAVY   NU   SBU   UCHI   UMBC   UTFC   UTK   VT   WM 
 BU Luo, Nick   X   1   2   V5   V5   V5   0   V5   1   V5   V5   V5 
 CLEM Zalinsky, Brandon   V5   X   V5   V5   V5   V5   1   V5   1   V5   V5   V5 
 DEN Zhang, Thales,
Vo, Jonathan 
 V5   4(2)   X   1(2)   2   0   2   V5   0   V5   3   3(2) 
 NAVY Safbom, Conor,
Soule, Ionatan 
 4   3(2)   V5   X   3   3(2)   0   1(2)   1   V5   V5   V5 
 NU Dilingham, Ian   4   1   V5   V5   X   0   0   2   0   V5   V5   V5 
 SBU Roiland, Jordan   1   3   V5   V5   V5   X   V5   V5   3   V5   V5   V5 
 UCHI Wu, Richard   V5   V5   V5   V5   V5   4   X   V5   2   V5   V5   V5 
 UMBC Place, Lee   2   1   2   V5   V5   1   1   X   1   V5   1   V5 
 UTFC Jaume, Andrei   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UTK Collins, Joseph   1   1   2   3   1   0   1   1   0   X   2   V5 
 VT Grooms, Samuel   4   1   V5   1   3   2   0   V5   2   V5   X   V5 
 WM Winn, Francis   3   1   V5   2   0   1   0   2   0   1   0   X 

 

MF Pool #3 A

    CU   ECU   GTWN   GWU   IUFC   PITT   UCSB   UGA   UMASS   UMICH   UNH   XU 
 CU Sconzo, Owen   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5 
 ECU Mongoy, Michael   0   X   V5   2   1   1   3   V5   0   1   0   3 
 GTWN Siles-Loayza, Andres   0   0   X   1   1   0   1   V5   2   1   V5   1 
 GWU Hess, Ben   4   V5   V5   X   V5   V4   V5   V5   4   3   V5   V5 
 IUFC Brown-Grimm, Carl   0   V5   V5   2   X   0   V5   V5   1   4   V5   V5 
 PITT Zhang, Thomas   2   V5   V5   3   V5   X   V5   V5   0   1   V5   V5 
 UCSB Chan , Kenneth    1   V5   V5   3   4   0   X   V5   2   0   V5   V5 
 UGA Cai, Aaron   1   3   4   2   1   0   1   X   0   1   V5   1 
 UMASS LaRosee, Matthew   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   4   V5   V5 
 UMICH Soukar, Michael   V5   V5   V5   V4   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UNH Hookway, Adam   0   V5   2   0   0   1   1   3   1   1   X   0 
 XU Mehal, Zain   1   V5   V5   3   3   0   3   V5   1   2   V5   X 

 

MF Pool #3 B

    CU   ECU   GTWN   GWU   IUFC   PITT   UCSB   UGA   UMASS   UMICH   UNH   XU 
 CU Mauer, Michael   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5 
 ECU Li, Jiahao   0   X   V5   V5   0   2   2   V5   0   0   V5   V5 
 GTWN Gorre, Gabriel   0   3   X   2   1   1   4   0   2   1   4   4 
 GWU Horgan, Connor   0   4   V5   X   2   0   1   0   0   3   3   3 
 IUFC Zelenka, Michael   1   V5   V5   V5   X   1   V5   V5   3   1   V5   V5 
 PITT Wexler, Matthew   1   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 UCSB Molar, Elijah   1   V5   V5   V5   4   1   X   V5   1   0   V5   V5 
 UGA Polley, Stephen   2   4   V5   V5   2   1   0   X   0   2   V5   2 
 UMASS Wong, Angus   1   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UMICH Hedrick, Alan   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5   4   X   V5   V5 
 UNH Desmarais, Ian   0   3   V5   V5   0   1   1   1   0   0   X   4 
 XU Miller, Matthew   0   3   V5   V5   3   3   1   V5   3   1   V5   X 

 

MF Pool #3 C

    CU   ECU   GTWN   GWU   IUFC   PITT   UCSB   UGA   UMASS   UMICH   UNH   XU 
 CU Wittenberg, Milo   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   1   V5   V5   V5 
 ECU Nazir, Faiz   2   X   1   4   0   0   V5   0   2   0   1   3 
 GTWN Varnerin, Michael   1   V5   X   V5   2   V5   V5   V5   0   4   V5   4 
 GWU Fonseka , Pravin   4   V5   3   X   2   V5   4   V5   3   2   V5   1 
 IUFC Miller, Daniel   4   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5 
 PITT Swierzewski, Tomasz,
Estes, Jonathan 
 0(2)   V5(2)   2(2)   4   2   X   V5   2   1   2   V5   1(2) 
 UCSB Wang, Kevin    2   2   4   V5   3   0   X   V5   0   V5   V5   V5 
 UGA Metcalf, Wyatt   0   V5   4   3   2   V5   1   X   0   2   V5   3 
 UMASS Archibald, Ian   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5 
 UMICH Keene, Andrew   4   V5   V5   V5   3   V5   0   V5   1   X   V5   V5 
 UNH Morris, Tim   2   V5   1   3   2   4   0   3   3   1   X   V5 
 XU Fernandes, Daniel   1   V4   V5   V5   3   V5   1   V5   1   0   4   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 08 18:31:22 EDT 2018

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough