ToMaWAUN Live Results
This page designed by UMD Fencing.

Men's Epee Men's Foil Men's Sabre Women's Epee Women's Foil Women's Sabre
Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments Pool Assignments
Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results Pool Results
Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts Pool Bouts
Table Table Table Table Table Table

USACFC 2018 ME

USACFC 2018

Knoxville, TN

ME Final Results

 

ME Pool #1 A

    ARMY   BU   ECU   GTWN   SBU   UCHI   UCSB   UF   UGA   UMASS   WISC   XU 
 ARMY Johnson, Vaughn   X   4   V5   4   V5   0   1   V5   2   3   V5   V5 
 BU Zhang, Eric   V5   X   2   V5   V5   3   2   V5   1   2   V5   V5 
 ECU Olson, Clayton   3   V5   X   V5   2   2   1   2   1   3   0   V5 
 GTWN Massa, Mark   V5   3   1   X   4   3   1   2   0   1   0   1 
 SBU O'Heir, Jack   2   2   V5   V5   X   V5   V5   3   V5   1   V5   4 
 UCHI Omar, Josef   V5   V5   V5   V5   2   X   4   4   4   V5   2   V5 
 UCSB Fuller, George    V5   V5   V5   V5   4   V5   X   0   V5   V4   V5   V5 
 UF Llanos, Alex   4   4   V5   V5   V5   V5   V1   X   0   V4   3   V5 
 UGA Ellington, Keegan   V5   V5   V5   V5   3   V5   4   V5   X   V5   V5   V5 
 UMASS Burke, Matthew   V5   V5   V5   V5   V5   3   3   3   4   X   3   4 
 WISC Campbell, John   3   1   V5   V5   4   V5   4   V5   2   V4   X   V5 
 XU Lang, Colin   2   4   4   V5   V5   0   3   3   0   V5   2   X 

 

ME Pool #1 B

    ARMY   BU   ECU   GTWN   SBU   UCHI   UCSB   UF   UGA   UMASS   WISC   XU 
 ARMY Matthews, Mike   X   V5   V5   V0   V5   V5   V5   4   4   V5   V5   V5 
 BU Ng, Brandon   4   X   V5   V5   V4   4   V5   V5   1   V5   3   2 
 ECU Conrad, Jonathan   0   1   X   1   V5   1   1   1   1   1   2   1 
 GTWN Desvarieux, Hensley   0   2   V5   X   V5   V5   V5   V5   0   4   2   4 
 SBU Kazdan, Jackson   2   3   4   3   X   1   4   4   2   1   2   3 
 UCHI Maddi, Vincent   3   V5   V5   4   V5   X   V5   2   2   2   4   V5 
 UCSB Norman , Justin    1   2   V5   2   V5   1   X   1   0   1   3   V5 
 UF Ramcharan, Zachary,
Clavijo-Gomez, Santiago 
 V5   4   V5(2)   4(2)   V5   V5   V5   X   4   4   1(2)   V5(2) 
 UGA Swenson, Keane   V5   V5   V5   V0   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   V5 
 UMASS White, Daniel   1   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 WISC Grill, Brandon   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   1   2   X   V5 
 XU Smith, Ethan   4   V5   V5   V5   V5   2   4   4   2   1   3   X 

 

ME Pool #1 C

    ARMY   BU   ECU   GTWN   SBU   UCHI   UCSB   UF   UGA   UMASS   WISC   XU 
 ARMY Yang, Alex   X   1   V5   V5   V5   4   V5   4   2   V5   V5   V5 
 BU Atakhanian, Vahan,
Rampam, Sanjeev 
 V5   X   V5(2)   2   V5   1   4(2)   V5   4(2)   1   V5(2)   V5(2) 
 ECU Marin-Diaz, Eduardo   2   4   X   V5   V5   3   2   2   2   3   2   V5 
 GTWN Law, Jerry,
Cassidy, Christopher 
 4(2)   V5(2)   1   X   3   2(2)   1   1   0   0   3(2)   1 
 SBU Garvey, Dan   0   0   4   V5   X   1   1   1   1   3   1   0 
 UCHI Odell, Robert   V5   V5   V5   V5   V5   X   V5   V5   3   V5   3   V5 
 UCSB Brown , Kendall    3   V5   V5   V5   V5   3   X   V5   3   4   V5   V5 
 UF Ueberschaer, Tyler,
Deng, Nathan 
 V5(2)   4(2)   V5   V5   V5   4(2)   3   X   2   4(2)   V5(2)   V5(2) 
 UGA Rodriguez, Jan   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X   3   4   V5 
 UMASS Yeh, Luke   3   V5   V5   V5   V5   3   V5   V5   V5   X   1   V5 
 WISC De Vogel, Calvin   4   2   V5   V5   V5   V5   1   2   V5   V5   X   V5 
 XU Bennett, Cole   0   2   1   V5   V5   4   2   2   1   0   0   X 

 

ME Pool #2 A

    CLEM   DEN   GWU   IUFC   NAVY   PITT   TUFTS   UCB   UMBC   UMICH   UTK   VT 
 CLEM Shtompil, Roman   X   V5   V5   V5   1   2   2   2   3   2   V5   0 
 DEN Templehof, Robert   4   X   V1   V5   2   1   V3   2   V4   3   V5   4 
 GWU Wrubleski , Matt   2   0   X   3   3   3   1   4   2   V5   V5   V5 
 IUFC Hezlep, Norm   4   4   V5   X   1   4   V5   1   2   4   V5   3 
 NAVY Dill, Travis   V5   V5   V4   V5   X   4   4   V4   V5   3   V5   V5 
 PITT Toth, Jack   V5   V5   V5   V5   V5   X   3   2   V5   4   V5   4 
 TUFTS Zhang, William   V5   2   V5   4   V5   V5   X   4   V5   1   V5   4 
 UCB Melcher, Jack   V5   V5   V5   V5   2   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UMBC Dudley, Logan   V5   3   V5   V5   3   0   3   4   X   3   V5   2 
 UMICH Madison, Ethan   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   2   V5   X   V5   3 
 UTK Rickman, Samuel   1   1   3   1   1   2   0   1   2   0   X   1 
 VT Wallace, Jimmy   V5   V5   4   V5   4   V5   V5   4   V5   V5   V5   X 

 

ME Pool #2 B

    CLEM   DEN   GWU   IUFC   NAVY   PITT   TUFTS   UCB   UMBC   UMICH   UTK   VT 
 CLEM Boone, Jason   X   V5   4   V5   1   1   V5   3   V5   2   V5   3 
 DEN Shull, Brandon   4   X   V5   V5   2   V5   V5   1   V5   3   V5   V5 
 GWU Dallessio , Jack   V5   4   X   V5   4   V5   V5   V5   V5   1   V5   0 
 IUFC Lang, Sam   2   1   0   X   1   1   3   4   3   4   V5   V5 
 NAVY Oldham, Christian   V5   V5   V5   V5   X   3   V5   2   V5   V4   V5   4 
 PITT Pamerleau, Ian   V5   4   4   V5   V5   X   V5   4   V5   1   V5   1 
 TUFTS Brown, Lucas   2   2   4   V5   2   1   X   3   V5   V5   2   3 
 UCB Hajir, Alex   V5   V5   1   V5   V5   V5   V5   X   V5   3   V5   V5 
 UMBC Hilliard, Scott   3   3   4   V5   4   1   3   1   X   1   V5   3 
 UMICH MacAloon, Ryan,
Bi, Jon 
 V5   V4   V5   V5   3   V5   3   V4   V5   X   V5(2)   0 
 UTK Ramirez, Daniel   3   1   2   4   1   1   V5   2   3   3   X   3 
 VT Smith , Ethan   V5   1   V5   3   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   X 

 

ME Pool #2 C

    CLEM   DEN   GWU   IUFC   NAVY   PITT   TUFTS   UCB   UMBC   UMICH   UTK   VT 
 CLEM Amick, Ashley   X   V5   V5   4   V5   V5   V5   4   V5   2   V5   V5 
 DEN Hellman, Thomas,
Zaris, Nick 
 1   X   3(2)   V5   3(2)   2   3   1(2)   1   4   V5   V5(2) 
 GWU Lange, David   2   V5   X   V5   2   V5   1   1   1   3   V5   V5 
 IUFC Dozzi, Paul   V5   4   1   X   4   V4   1   4   V4   3   V5   4 
 NAVY Ramming , James   4   V5   V5   V5   X   V5   V5   V5   2   V5   V5   V5 
 PITT Witek, Tristan,
Lui, Donald 
 3   V5   3(2)   3   2   X   2(2)   3   V5(2)   1   V5(2)   3 
 TUFTS Hinman, Charles   2   V5   V5   V5   4   V5   X   V5   4   4   V5   V5 
 UCB Jin, Andrew   V5   V5   V5   V5   4   V5   2   X   V5   3   V5   V5 
 UMBC Kendall, Garrett   2   V5   V5   3   V5   3   V5   3   X   V5   V5   4 
 UMICH Jin, David   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   3   X   V5   V5 
 UTK Richerson, Jimmy   1   4   3   1   0   4   1   2   3   1   X   2 
 VT Theis, Justin   4   4   3   V5   0   V5   3   1   V5   3   V5   X 

 

ME Pool #3 A

    CMU   CU   DART   GATECH   MSU   NU   OC   TCNJ   UMCP   UNH   UTFC   UVA   WM 
 CMU Rauen, Nicholas   X   2   3   1   V5   4   V5   V5   4   V5   V5   V5   2 
 CU Mihaly, Zoltan   V5   X   V5   2   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 DART Sapienza, Frank   V5   4   X   V5   3   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4 
 GATECH Cai, Brian   V5   V5   2   X   4   4   0   V5   2   V5   2   V5   V5 
 MSU Swarthout, Scott   4   4   V5   V5   X   V5   2   V5   V5   V5   3   2   1 
 NU Swei, Ryan   V5   1   V5   V5   4   X   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 OC Wang, Kenny   3   4   4   V5   V5   V5   X   V5   4   V5   V5   2   V5 
 TCNJ Prefer, Erik   4   1   1   3   2   3   0   X   V5   V5   1   1   3 
 UMCP Merino, Alex   V5   3   3   V5   0   3   V5   2   X   3   2   3   V5 
 UNH Foster, Christopher    3   1   0   2   0   2   4   3   V4   X   1   2   2 
 UTFC Luebbe, Jost   4   3   4   V5   V5   4   4   V5   V5   V5   X   V5   V5 
 UVA Rustagi, Rohit   2   2   3   4   V5   1   V5   V5   V5   V5   2   X   V5 
 WM Raj, Pulak   V5   2   V5   2   V5   3   2   V5   3   V5   3   2   X 

 

ME Pool #3 B

    CMU   CU   DART   GATECH   MSU   NU   OC   TCNJ   UMCP   UNH   UTFC   UVA   WM 
 CMU Ressel, Clifford   X   3   4   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   4 
 CU Uebele, Grant   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 DART Murray, Christian   V5   3   X   V5   3   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GATECH Travaglino, Stefano   4   4   3   X   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5   V5   V5 
 MSU Patton, Kass   4   2   V5   2   X   2   V5   V5   V5   V5   V5   4   2 
 NU Kaish, Jeremy   V5   1   V5   1   V5   X   V5   V5   V5   V5   4   V5   V5 
 OC Pearsall, Riley   3   2   2   3   2   4   X   0   V5   V5   V5   4   2 
 TCNJ Lemdani, Mehdi   2   1   2   4   2   3   V5   X   V5   V5   V5   3   2 
 UMCP Shi, Ji,
Schoenberger, Ryan 
 3   3   2   V5(2)   3   4(2)   4(2)   4   X   V5   V5(2)   V5   2(2) 
 UNH Girard, William   1   2   1   2   1   2   0   4   1   X   4   3   2 
 UTFC Sparkman, Jack,
Javeri, Amir 
 3   2(2)   2(2)   3   4   V5   2   2   2   V5   X   3   2 
 UVA Freedman, Max   4   3   2   0   V5   3   V5   V5   1   V5   V5   X   2 
 WM Bushman, William   V5   3   1   4   V5   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   X 

 

ME Pool #3 C

    CMU   CU   DART   GATECH   MSU   NU   OC   TCNJ   UMCP   UNH   UTFC   UVA   WM 
 CMU Clune, Joshua   X   3   4   2   3   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 CU Wang, Kevin   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   3   V5   3 
 DART Hviding, Raphael   V5   2   X   V5   3   4   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 GATECH Martin, Anthony   V5   4   4   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 MSU Neal, Pierce   V5   3   V5   4   X   0   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 NU Cho, Brandon   4   2   V5   2   V5   X   V5   V5   V5   V5   V5   V5   V5 
 OC Lu, Michael   1   1   1   1   2   1   X   1   1   0   1   V5   1 
 TCNJ Kamel, John   2   2   1   0   1   1   V5   X   0   V5   2   1   2 
 UMCP Dobry, Jared   0   2   1   0   4   2   V5   V5   X   V5   V5   V5   V5 
 UNH Coffen, Brian   4   2   1   1   0   0   V5   2   1   X   V5   3   4 
 UTFC Guimot, Henri   3   V5   4   4   4   1   V5   V5   2   3   X   V5   V5 
 UVA Lopez, Bryan   2   0   3   3   3   0   3   V5   1   V5   1   X   2 
 WM Coleman, Ben   1   V5   3   4   2   2   V5   V5   2   V5   0   V5   X 

 

Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)

Sun Apr 08 17:25:22 CDT 2018

ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough