Foil
BWCFC Championships
April 22, 2007
St. Mary's College, Maryland

Pools, round no 1

  Pool no 1 V/M Indicator TS
KELLER Jenna Psufc   V V 2 1 2/4 -1 13
HANKINSON Natalie Umcp 3   2 V 1 1/4 -6 11
MONTGOMERY Thomas Smc 1 V   V 0 2/4 -5 11
SMITH Jessica Usna V 2 4   3 1/4 -3 14
KENNEDY Trey Sjcfu V V V V   4/4 15 20

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
WALLACE Laura Smc   1 1 1 1 0/4 -16 4
YANG Andrew Tufc V   2 2 2 1/4 -5 11
CUSCHIERI Joeseph Usna V V   4 V 3/4 8 19
IHRIE Greg Umcp V V V   V 4/4 9 20
MCMULLIN Erin Sjcfu V V 3 4   2/4 4 17

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
WRIGHTSON Shaun Umcp   V V 3 V 3/4 9 18
SHERMAN Kyle Smc 1   4 4 2 0/4 -9 11
JOHNSON Mike Psufc 2 V   V V 3/4 0 17
GAGE David Gcfc V V 4   V 3/4 4 19
WILLMAN Tristan Usna 1 V 4 3   1/4 -4 13

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
HUGHES Norville Umcp   V V V V3 4/4 12 18
WEISMAN David Gcfc 2   3 V 2 1/4 -6 12
PULEO Dave Psufc 0 V   V V 3/4 3 15
LEWKOW Daniel Sjcfu 3 3 1   3 0/4 -10 10
BRANDENBURG Tristan Usna 1 V 3 V   2/4 1 14

 

  Pool no 5 V/M Indicator TS
D'ANDREA Mike Usna   V V 3 V 3/4 6 18
BARKER Dan Gcfc 2   0 1 V 1/4 -11 8
HALE Katherine Sjcfu 4 V   3 V 2/4 7 17
JORDAN Perrin Smc V V V   V 4/4 13 20
MASATI Arber Umcp 1 4 0 0   0/4 -15 5

 
Document Engarde - 4/24/2007 4:48:25 PM