Sabre
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

Pools, round no 1

  Pool no 1 V/M Indicator TS
HENSON Tufc   3 3 3 V 1/4 -4 14
WASHUTA Nate Umcp V   V 2 V 3/4 3 17
METZGER Rob Umbc V 3   2 V 2/4 1 15
WADDELL Christopher Usna V V V   V 4/4 12 20
NGUYEN Sandra Sjcfu 3 3 1 1   0/4 -12 8

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
MORTIN Scott Umbc   V V V V 4/4 14 20
MINORA John Tufc 2   2 V V 2/4 0 14
SPRAGUE Kyle Umcp 1 V   4 V 2/4 2 15
CASPE Stephanie Usna 0 2 V   2 1/4 -10 9
SHERMAN Kyle Smc 3 2 1 V   1/4 -6 11

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
ENGLISH Jonathan Sjcfu   V 1 V 4 2/4 -1 15
DOHALE Abhijit Umcp 3   1 1 V 1/4 -9 10
KILCLINE Tom Usna V V   2 V 3/4 6 17
ADAMOVICZ Laura Smc 3 V V   V 3/4 6 18
HARRIS Alan Umbc V 4 4 4   1/4 -2 17

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
HAWKINS John Smc   V 1 V V 3/4 4 16
BEERS Nick Tufc 0   3 V V 2/4 -4 13
STERN Evan Psfc V V   V V 4/4 12 20
SIGOVAN Carmen Gwu 4 4 4   3 0/4 -5 15
ZABETAKIS Kara Umbc 3 3 0 V   1/4 -7 11

 

  Pool no 5 V/M Indicator TS
SINCLAIR Oscar Smc   V 3 V V V 4/5 11 23
O'BRIEN Sarah Tufc 4   2 4 2 4 0/5 -9 16
BENLISA Rachel Gwu V V   V V V 5/5 13 25
ANSELL Maggie Sjcfu 2 V 4   V V 3/5 3 21
SAWAENGARI Usna 0 V 2 3   V 2/5 -5 15
ZAPISEK Greg Umbc 1 V 1 1 3   1/5 -13 11

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:12:57 AM
 

BWCFC 2008 SABRE

Sabre
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

Pools, round no 2

  Pool no 1 V/M Indicator TS
CASPE Stephanie Usna   0 V V V 3/4 2 15
ANSELL Maggie Sjcfu V   1 3 V 2/4 3 14
MORTIN Scott Umbc 3 V   V V 3/4 10 18
SPRAGUE Kyle Umcp 4 V 1   V 2/4 1 15
SIGOVAN Carmen Gwu 1 1 1 1   0/4 -16 4

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
O'BRIEN Sarah Tufc   3 2 2 2 0/4 -11 9
BENLISA Rachel Gwu V   3 3 3 1/4 -4 14
WASHUTA Nate Umcp V V   V 2 3/4 5 17
SHERMAN Kyle Smc V V 2   4 2/4 1 16
METZGER Rob Umbc V V V V   4/4 9 20

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
ZABETAKIS Kara Umbc   3 2 1 1 0/4 -13 7
HAWKINS John Smc V   0 3 2 1/4 -8 10
MINORA John Tufc V V   V 2 3/4 9 17
SAWAENGARI Usna V V 1   2 2/4 -1 13
STERN Evan Psfc V V V V   4/4 13 20

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
ENGLISH Jonathan Sjcfu   V V 2 V 0 3/5 -2 17
HENSON Tufc 1   V V 3 0 2/5 -7 14
DOHALE Abhijit Umcp 4 2   4 V 1 1/5 -5 16
ZAPISEK Greg Umbc V 4 V   1 2 2/5 -4 17
ADAMOVICZ Laura Smc 4 V 1 V   0 2/5 -4 15
WADDELL Christopher Usna V V V V V   5/5 22 25

 

  Pool no 5 V/M Indicator TS
BEERS Nick Tufc   2 V 2 2 1/4 -7 11
HARRIS Alan Umbc V   V 3 2 2/4 0 15
NGUYEN Sandra Sjcfu 3 3   1 1 0/4 -12 8
SINCLAIR Oscar Smc V V V   1 3/4 5 16
KILCLINE Tom Usna V V V V   4/4 14 20

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:13:03 AM
 

BWCFC 2008 SABRE

Sabre
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

Ranking of promoted at the end of the pools

 Ranking   Name and first name   Club   Victory/bout   Ind.   Ts   Group 
 1   WADDELL Christopher   USNA   9/9   34   45   Promoted 
 2   STERN Evan   PSFC   8/8   25   40   Promoted 
 3   MORTIN Scott   UMBC   7/8   24   38   Promoted 
 4   KILCLINE Tom   USNA   7/8   20   37   Promoted 
 5   SINCLAIR Oscar   SMC   7/9   16   39   Promoted 
 6   METZGER Rob   UMBC   6/8   10   35   Promoted 
 7   WASHUTA Nate   UMCP   6/8   8   34   Promoted 
 8   BENLISA Rachel   GWU   6/9   9   39   Promoted 
 9   MINORA John   TUFC   5/8   9   31   Promoted 
 10   ANSELL Maggie   SJCFU   5/9   6   35   Promoted 
 11   ADAMOVICZ Laura   SMC   5/9   2   33   Promoted 
 12   ENGLISH Jonathan   SJCFU   5/9   -3   32   Promoted 
 13   SPRAGUE Kyle   UMCP   4/8   3   30   Promoted 
 14   HAWKINS John   SMC   4/8   -4   26   Promoted 
 15   CASPE Stephanie   USNA   4/8   -8   24   Promoted 
 16   SAWAENGARI   USNA   4/9   -6   28   Promoted 
 17   HARRIS Alan   UMBC   3/8   -2   32   Promoted 
 18   SHERMAN Kyle   SMC   3/8   -5   27   Promoted 
 19   BEERS Nick   TUFC   3/8   -11   24   Promoted 
 20   HENSON   TUFC   3/9   -11   28   Promoted 
 21   ZAPISEK Greg   UMBC   3/10   -17   28   Promoted 
 22   DOHALE Abhijit   UMCP   2/9   -14   26   Promoted 
 23   ZABETAKIS Kara   UMBC   1/8   -20   18   Promoted 
 24   O'BRIEN Sarah   TUFC   0/9   -20   25   Promoted 
 25   SIGOVAN Carmen   GWU   0/8   -21   19   Promoted 
 26   NGUYEN Sandra   SJCFU   0/8   -24   16   Promoted 

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:13:08 AM
 

BWCFC 2008 SABRE

Sabre
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

      Tableau de 32

 WADDELL Christopher  Usna
       WADDELL Christopher
32         
         WADDELL Christopher
17   HARRIS Alan  Umbc       15/1
       HARRIS Alan  
16   SAWAENGARI  Usna     15/7  
           WADDELL Christopher
 MINORA John  Tufc         15/10
       MINORA John    
24   O'BRIEN Sarah  Tufc     15/2    
         MINORA John  
25   SIGOVAN Carmen  Gwu       15/11  
       BENLISA Rachel    
 BENLISA Rachel  Gwu     15/9    
             WADDELL Christopher
 SINCLAIR Oscar  Smc           15/14
       SINCLAIR Oscar      
28               
         ENGLISH Jonathan    
21   ZAPISEK Greg  Umbc       15/10    
       ENGLISH Jonathan      
12   ENGLISH Jonathan  Sjcfu     15/11      
           KILCLINE Tom  
13   SPRAGUE Kyle  Umcp         15/9  
       HENSON      
20   HENSON  Tufc     15/14      
         KILCLINE Tom    
29            15/11    
       KILCLINE Tom      
 KILCLINE Tom  Usna          
               WADDELL Christopher
 MORTIN Scott  Umbc             15/6
       MORTIN Scott      
30               
         MORTIN Scott    
19   BEERS Nick  Tufc       15/13    
       BEERS Nick      
14   HAWKINS John  Smc     15/12      
           METZGER Rob  
11   ADAMOVICZ Laura  Smc         15/13  
       ADAMOVICZ Laura      
22   DOHALE Abhijit  Umcp     15/9      
         METZGER Rob    
27            15/6    
       METZGER Rob      
 METZGER Rob  Umbc          
             STERN Evan
 WASHUTA Nate  Umcp           15/8
       WASHUTA Nate    
26   NGUYEN Sandra  Sjcfu     15/0    
         WASHUTA Nate  
23   ZABETAKIS Kara  Umbc       15/3  
       ZABETAKIS Kara    
10   ANSELL Maggie  Sjcfu     15/12    
           STERN Evan
15   CASPE Stephanie  Usna         15/11
       SHERMAN Kyle  
18   SHERMAN Kyle  Smc     15/9  
         STERN Evan
31            15/11
       STERN Evan
 STERN Evan  Psfc    

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:13:21 AM
 

BWCFC 2008 SABRE

Sabre
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

Overall ranking

 Ranking   Name   First name   Club   Usfa classification 
 1   WADDELL   Christopher   USNA    
 2   STERN   Evan   PSFC    
 3   KILCLINE   Tom   USNA    
 3   METZGER   Rob   UMBC    
 5   MORTIN   Scott   UMBC    
 6   WASHUTA   Nate   UMCP    
 7   MINORA   John   TUFC    
 8   ENGLISH   Jonathan   SJCFU    
 9   SINCLAIR   Oscar   SMC    
 10   BENLISA   Rachel   GWU    
 11   ADAMOVICZ   Laura   SMC    
 12   HARRIS   Alan   UMBC    
 13   SHERMAN   Kyle   SMC    
 14   BEERS   Nick   TUFC    
 15   HENSON      TUFC    
 16   ZABETAKIS   Kara   UMBC    
 17   ANSELL   Maggie   SJCFU    
 18   SPRAGUE   Kyle   UMCP    
 19   HAWKINS   John   SMC    
 20   CASPE   Stephanie   USNA    
 21   SAWAENGARI      USNA    
 22   ZAPISEK   Greg   UMBC    
 23   DOHALE   Abhijit   UMCP    
 24   O'BRIEN   Sarah   TUFC    
 25   SIGOVAN   Carmen   GWU    
 26   NGUYEN   Sandra   SJCFU    

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:13:33 AM