Epee
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

Pools, round no 1

  Pool no 1 V/M Indicator TS
SMITH Usna   1 1 V 4 1/4 -4 11
SYDNEY Nitin Umcp V4   V 3 V 3/4 5 17
KELLER Jenna Psfc V 4   0 V 2/4 3 14
SIELING Eric Umbc 1 V V   V 3/4 4 16
NOWICKI Sarah Tufc V 2 0 4   1/4 -8 11

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
NICHOLLS Clare Smc   1 V 1 3 1/4 -8 10
SEGRAVES Scott Psfc V   V V 4 3/4 9 19
CALTRIDER Donny Umcp 3 1   2 3 0/4 -11 9
ADATTO Sam Gc V 3 V   4 2/4 4 17
KUNZ Jason Umbc V V V V   4/4 6 20

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
SNIDER Paul Smc   V V V 4 V 4/5 9 24
TACIAK Sam Gc 2   0 4 4 1 0/5 -14 11
JENNINGS Fred Gwu 3 V   V 1 V 3/5 5 19
LUZHNOVA Liubov Umcp 2 V 0   2 4 1/5 -11 13
JOHNSON Mike Psfc V V V V   V 5/5 12 25
WILLIAMS Elana Umbc 3 V 4 V 2   2/5 -1 19

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
KLATZMAN Paul Umcp   V V V V 4/4 10 20
JANKOWIAK Bradley Psfc 3   4 3 V4 1/4 -3 14
DEBLANC Peter Tufc 1 V   V V 3/4 4 16
FULLER Christine Sjcfu 2 V 1   3 1/4 -7 11
KLATZMAN Joanna Gwu 4 2 2 V   1/4 -4 13

 

  Pool no 5 V/M Indicator TS
SYDNEY Anish Umcp   2 V V V4 3/4 3 16
ROM-JENSEN Byron Umcp V   V V V 4/4 9 20
SCHULER John Sjcfu 2 3   4 2 0/4 -9 11
RADER Bill Smc 2 4 V   4 1/4 -4 15
HARRIS Dan Gwu 4 2 V V   2/4 1 16

 

  Pool no 6 V/M Indicator TS
SEGAL Jacob Tufc   0 V 1 3 1/4 -7 9
VARTANYAN Aram Umcp V   V V 2 3/4 8 17
TROP Kelly Sjcfu 1 1   1 3 0/4 -14 6
FERIOLI Jimmy Smc V 4 V   V 3/4 10 19
MEERKAMPER Shawn Gwu V V4 V 2   3/4 3 16

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:01:28 AM
 

BWCFC 2008 Epee Championships

Epee
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

Pools, round no 2

  Pool no 1 V/M Indicator TS
NICHOLLS Clare Smc   4 2 4 2 0/4 -8 12
JOHNSON Mike Psfc V   V V V 4/4 9 20
MEERKAMPER Shawn Gwu V 4   4 1 1/4 -3 14
SEGAL Jacob Tufc V 1 V   1 2/4 -6 12
SYDNEY Anish Umcp V 2 V V   3/4 8 17

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
KLATZMAN Paul Umcp   V V V V 4/4 14 20
CALTRIDER Donny Umcp 1   V V 2 2/4 2 13
FULLER Christine Sjcfu 0 0   0 1 0/4 -19 1
JENNINGS Fred Gwu 1 1 V   4 1/4 -4 11
DEBLANC Peter Tufc 4 V V V   3/4 7 19

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
NOWICKI Sarah Tufc   2 2 1 2 0/4 -13 7
ROM-JENSEN Byron Umcp V   2 V V 3/4 4 17
SIELING Eric Umbc V V   V V 4/4 11 20
SMITH Usna V 3 4   1 1/4 -3 13
ADATTO Sam Gc V 3 1 V   2/4 1 14

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
KUNZ Jason Umbc   V V V V 4/4 12 20
RADER Bill Smc 3   3 V 2 1/4 -6 13
SYDNEY Nitin Umcp 3 V   V V 3/4 9 18
SCHULER John Sjcfu 0 4 0   V4 1/4 -10 8
KELLER Jenna Psfc 2 V 1 3   1/4 -5 11

 

  Pool no 5 V/M Indicator TS
SNIDER Paul Smc   V 3 4 V 2/4 4 17
VARTANYAN Aram Umcp 1   2 V V 2/4 -2 13
JANKOWIAK Bradley Psfc V V   V 3 3/4 9 18
TACIAK Sam Gc V 2 0   1 1/4 -11 8
HARRIS Dan Gwu 2 3 V4 V   2/4 0 14

 

  Pool no 6 V/M Indicator TS
KLATZMAN Joanna Gwu   4 V 3 4 0 1/5 -5 16
WILLIAMS Elana Umbc V   V V 2 2 3/5 0 19
TROP Kelly Sjcfu 2 2   1 0 0 0/5 -20 5
LUZHNOVA Liubov Umcp V4 3 V   V 0 3/5 -1 17
FERIOLI Jimmy Smc V V V 4   2 3/5 5 21
SEGRAVES Scott Psfc V V V V V   5/5 21 25

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:01:35 AM
 

BWCFC 2008 Epee Championships

Epee
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

Ranking of promoted at the end of the pools

 Ranking   Name and first name   Club   Victory/bout   Ind.   Ts   Group 
 1   KLATZMAN Paul   UMCP   8/8   24   40   Promoted 
 2   JOHNSON Mike   PSFC   9/9   21   45   Promoted 
 3   KUNZ Jason   UMBC   8/8   18   40   Promoted 
 4   SEGRAVES Scott   PSFC   8/9   30   44   Promoted 
 5   SIELING Eric   UMBC   7/8   15   36   Promoted 
 6   ROM-JENSEN Byron   UMCP   7/8   13   37   Promoted 
 7   SYDNEY Nitin   UMCP   6/8   14   35   Promoted 
 8   DEBLANC Peter   TUFC   6/8   11   35   Promoted 
 9   SYDNEY Anish   UMCP   6/8   11   33   Promoted 
 10   FERIOLI Jimmy   SMC   6/9   15   40   Promoted 
 11   SNIDER Paul   SMC   6/9   13   41   Promoted 
 12   VARTANYAN Aram   UMCP   5/8   6   30   Promoted 
 13   JANKOWIAK Bradley   PSFC   4/8   6   32   Promoted 
 14   ADATTO Sam   GC   4/8   5   31   Promoted 
 15   HARRIS Dan   GWU   4/8   1   30   Promoted 
 16   MEERKAMPER Shawn   GWU   4/8   0   30   Promoted 
 17   WILLIAMS Elana   UMBC   5/10   -1   38   Promoted 
 18   JENNINGS Fred   GWU   4/9   1   30   Promoted 
 19   LUZHNOVA Liubov   UMCP   4/10   -12   30   Promoted 
 20   KELLER Jenna   PSFC   3/8   -2   25   Promoted 
 21   SEGAL Jacob   TUFC   3/8   -13   21   Promoted 
 22   SMITH   USNA   2/8   -7   24   Promoted 
 23   CALTRIDER Donny   UMCP   2/8   -9   22   Promoted 
 24   RADER Bill   SMC   2/8   -10   28   Promoted 
 25   KLATZMAN Joanna   GWU   2/9   -9   29   Promoted 
 26   NICHOLLS Clare   SMC   1/8   -16   22   Promoted 
 27   SCHULER John   SJCFU   1/8   -19   19   Promoted 
 28   NOWICKI Sarah   TUFC   1/8   -21   18   Promoted 
 29   FULLER Christine   SJCFU   1/8   -26   12   Promoted 
 30   TACIAK Sam   GC   1/9   -25   19   Promoted 
 31   TROP Kelly   SJCFU   0/9   -34   11   Promoted 

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:01:44 AM
 

BWCFC 2008 Epee Championships

Epee
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

      Tableau de 32

 KLATZMAN Paul  Umcp
       KLATZMAN Paul
32         
         KLATZMAN Paul
17   WILLIAMS Elana  Umbc       15/13
       MEERKAMPER Shawn  
16   MEERKAMPER Shawn  Gwu     15/6  
           KLATZMAN Paul
 SYDNEY Anish  Umcp         15/9
       SYDNEY Anish    
24   RADER Bill  Smc     15/10    
         SYDNEY Anish  
25   KLATZMAN Joanna  Gwu       15/9  
       DEBLANC Peter    
 DEBLANC Peter  Tufc     15/10    
             SIELING Eric
 SIELING Eric  Umbc           15/9
       SIELING Eric      
28   NOWICKI Sarah  Tufc     15/2      
         SIELING Eric    
21   SEGAL Jacob  Tufc       15/10    
       VARTANYAN Aram      
12   VARTANYAN Aram  Umcp     15/3      
           SIELING Eric  
13   JANKOWIAK Bradley  Psfc         15/12  
       JANKOWIAK Bradley      
20   KELLER Jenna  Psfc     15/7      
         JANKOWIAK Bradley    
29   FULLER Christine  Sjcfu       15/13    
       SEGRAVES Scott      
 SEGRAVES Scott  Psfc     15/4      
               SIELING Eric
 KUNZ Jason  Umbc             15/14
       KUNZ Jason      
30   TACIAK Sam  Gc     15/4      
         KUNZ Jason    
19   LUZHNOVA Liubov  Umcp       15/5    
       ADATTO Sam      
14   ADATTO Sam  Gc     15/9      
           KUNZ Jason  
11   SNIDER Paul  Smc         15/9  
       SNIDER Paul      
22   SMITH  Usna     15/14      
         SNIDER Paul    
27   SCHULER John  Sjcfu       15/9    
       ROM-JENSEN Byron      
 ROM-JENSEN Byron  Umcp     15/4      
             KUNZ Jason
 SYDNEY Nitin  Umcp           15/12
       SYDNEY Nitin    
26   NICHOLLS Clare  Smc     15/12    
         FERIOLI Jimmy  
23   CALTRIDER Donny  Umcp       15/14  
       FERIOLI Jimmy    
10   FERIOLI Jimmy  Smc     15/4    
           JOHNSON Mike
15   HARRIS Dan  Gwu         15/9
       JENNINGS Fred  
18   JENNINGS Fred  Gwu     15/13  
         JOHNSON Mike
31   TROP Kelly  Sjcfu       15/9
       JOHNSON Mike
 JOHNSON Mike  Psfc     15/3

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:02:25 AM
 

BWCFC 2008 Epee Championships

Epee
BWCFC Championships
April 13, 2008
University of Maryland, Baltimore County

Overall ranking

 Ranking   Name   First name   Club   Usfa classification 
 1   SIELING   Eric   UMBC    
 2   KUNZ   Jason   UMBC    
 3   JOHNSON   Mike   PSFC    
 3   KLATZMAN   Paul   UMCP    
 5   SYDNEY   Anish   UMCP    
 6   FERIOLI   Jimmy   SMC    
 7   SNIDER   Paul   SMC    
 8   JANKOWIAK   Bradley   PSFC    
 9   SEGRAVES   Scott   PSFC    
 10   ROM-JENSEN   Byron   UMCP    
 11   SYDNEY   Nitin   UMCP    
 12   DEBLANC   Peter   TUFC    
 13   VARTANYAN   Aram   UMCP    
 14   ADATTO   Sam   GC    
 15   MEERKAMPER   Shawn   GWU    
 16   JENNINGS   Fred   GWU    
 17   HARRIS   Dan   GWU    
 18   WILLIAMS   Elana   UMBC    
 19   LUZHNOVA   Liubov   UMCP    
 20   KELLER   Jenna   PSFC    
 21   SEGAL   Jacob   TUFC    
 22   SMITH      USNA    
 23   CALTRIDER   Donny   UMCP    
 24   RADER   Bill   SMC    
 25   KLATZMAN   Joanna   GWU    
 26   NICHOLLS   Clare   SMC    
 27   SCHULER   John   SJCFU    
 28   NOWICKI   Sarah   TUFC    
 29   FULLER   Christine   SJCFU    
 30   TACIAK   Sam   GC    
 31   TROP   Kelly   SJCFU    

 
Document Engarde - 4/14/2008 8:03:40 AM